Parochie Sint Georgius Spierdijk
logo
Home
contact adressen
Nieuws
van de Pastor
Overwegingen
Agenda vieringen
Roosters
Werkgroepen
Koren
Familie archief
Fotoalbum
Begraafplaats
Geschiedenis
Ypma Orgel
Gastenboek
Interessante links

 

16 april 2018

De actie Kerkbalans heeft heeft tot nog toe 8921,50 euro opgebracht.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

 Vastenactie 2018

 

Even minderen .Voor een ander.

De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie was een initiatief van het Nederlands episcopaat onder leiding van kardinaal Alfrink in 1961, in navolging van buitenlandse voorbeelden, zoals de Duitse Miserior-actie.

De Vastenactie kwam niet in de plaats van bestaande missieactiviteiten, maar was een extra geldinzameling voor het lenigen van acute noden in bisdommen in ontwikkelingslanden. Nog belangrijker was het stimuleren van een geest van onthechting en offervaardigheid in een tijd met steeds meer welvaart en stijgende bewapeningsuitgaven. Na het wegvallen van de precieze vastenvoorschriften wilden de bisschoppen leiding geven aan een nieuwe, meer concrete invulling van de geest van inkeer, versobering en naastenliefde. De bedoeling was pastoraal, de opbrengst een gevolg daarvan, maar niet het eerste doel. 

Komende week kunt u weer de bekende vastenzakjes in uw brievenbus verwachten.

In de bijgeleverde folder kunt u meer lezen over het doel van dit jaar.

Tijdens Vastenactie 2018 zamelen we geld in voor een project in Mbala in Zambia (Afrika). 

De Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria helpen daar kinderen en volwassenen die het moeilijk hebben.

Dit jaar worden de vastenzakjes niet bij u opgehaald.

U kunt uw bijdrage storten op het rekeningnummer van Vastenactie.

 

REKENING NL21 INGB0000005850

Ook kunt u uw bijdrage deponeren in het bekende offerblok in de kerk.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Vastenactie; www.vastenactie.nl 

 

Palmpasen, een stok, een broodhaan en fruit.

Is dat alles? Nee er komt nog veel meer bij kijken.

Ook veel inzet en plezier om samen de palmpasenstokken te maken.

En daarbij snoep, versiering en aandacht voor onze naaste.

Vrijdagmiddag 23 maart na schooltijd worden de stokken versiert en vol gehangen.

Zaterdag 24 maart wordt het resultaat getoond in de viering.

 

Daarna mogen de kinderen de Palmpasenstok naar iemand brengen waarvan ze denken dat die de aandacht en lekkernijen verdient.

   

 

Witte Donderdag 29 maart

Live mee-kijken naar The Passion op groot scherm.

De achte editie van The Passion vindt plaats in Amsterdam Zuidoost. Dit stadsdeel dat in 2018 vijftig jaar bestaat, is in al zijn veelzijdigheid bij uitstek geschikt om als decor te dienen voor de eigentijdse vertolking van het verhaal over het lijden en sterven van Jezus. Een rauw, maar troostrijk verhaal tegen de achtergrond van een wijk die bekend is met verdrieten en tegenslag, maar ook met wederopbouw en veerkracht. Dit jaar heeft The Passion het thema “ik zie jou.”

De rolverdeling is dit jaar;   Jezus; Tommy Cristiaan, Maria; Glennis Grace, Petrus; Brainpower, Judas; Jeangu Macrooy, Pilatus Arian Ederveen, verteller; Noraly Beyer, verslaggever; Bert van Leeuwen apostelen; Anne-Mar Zwart, Niek Roozen, Jayh Jawson, Levi van Kempen, Soraya Tjin, Paul Rabbering, Frank van ’t Hof, Giefa Sparkle, Don Ceder.

Met elkaar en solo worden o.a. de volgende liederen gezongen; Ik mis je zo graag, Huil nou, Wie, Ik leef mijn leven.

Aanvang van de uitzending 20.30 uur. Inloop vanaf 20.00 uur.

Wij hopen op een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten.

www.thepassion.nl 

 

Vrijdag 6 april concert van fanfarekorps Accordando.

Na het succes van het Maestroconcert in 2016 en de medewerking aan de vieringen in onze parochiekerk, komt Accordando voor een concert op vrijdagavond 6 april.

Een aantal bekende zangers uit onze omgeving zullen hun medewerking geven.

Er zullen een aantal akoestische maatregelen worden getroffen om het volume iets te temperen.

De toegang is gratis, maar Accordando hoopt op een vrijwillige bijdrage voor de inkomsten. 

Meer informatie vindt op de website van Accordando www.fanfareaccordando.nl en in het artikel van Accordando in deze Dorpsbanier.

 

Projectkoor uit Edam op zaterdagavond 7 april , missa Festiva van John Leavitt 

Wie weet nog van Missa in Mysterium, de mis geschreven door Herman Finkers?

Een projectkoor, met als basis de Nicolaaskerk in Edam, heeft al weer wat jaren geleden hun medewerking gegeven aan de opluistering van een viering bij ons in de kerk.

Afgelopen Kerstmis heeft dit koor o.l.v. Joep van der Oord weer een nieuwe project ingestudeerd.

Missa Festiva is een levendig muziekstuk van de componist John Leavitt.

Als je op Youtube zoekt vindt je meestal een uitvoering compleet met strijkers en alles er op en er aan.

Om het zo uit te voeren wordt het wel erg kostbaar, met begeleiding van een piano komt het zestig mensen! tellende koor ook goed uit de verf.

Voorganger in de viering is pastor Nico Knol.

Na afloop vraagt het koor een bijdrage om de onkosten te bestrijden.

  Kerkbalans 2018

“Geef voor je kerk”

Wie van ver komt, kan de kerktoren zien, als baken in het landschap.

Het is thuiskomen als de toren weer in zicht is.

Onze kerk, nog steeds het hart van de gemeenschap.

Ook juist door de realisatie van de huisartsenpost en het gezondheidscentrum.

Een monumentaal pand met allure.

Juist door de huisartsenpost en het gezondheidscentrum is het voortbestaan beter gewaarborgd.

We hebben ons de laatste tijd volop ingezet voor realisatie van beide projecten.

Nu zijn we toe aan achterstallig onderhoud.

Bij de kachel is het dak lek en ook de torenspits moet ook aangepakt worden.

In onze kerkruimte hebben we al het een en ander verandert.

 

Ons monumentale Ypma-orgel heeft een prominente plaats gekregen op een nieuw orgelbalkon.

Een goeie trap en balustrade moeten daar nog bij komen.

De deuren van de biechtstoel zijn opgeknapt en blijven dienst doen,

maar nu als toegangsdeuren voor de kerkruimte.

De zijaltaren zijn voorzien van een nieuwe laklaag.

Er is een andere altaartafel gekomen.

Zo wordt in stappen het hele interieur van de kerk aangepakt,

om meer rust en harmonie te creëren.

Het blijft interessant om de kerkruimte te bezoeken,

want zo nu en dan veranderd er weer wat.

Nu alle activiteiten die eerst in de pastorie waren in de kantoorruimte samenkomen,

vraagt dit ook om een aanpassing en een opknapbeurt.

 

Ons kerkgebouw blijft ondanks alle veranderingen,

een plek waar we nog steeds samen mogen komen.

Op mooie momenten, om samen te vieren.

Om stil te staan bij  droevige momenten.

Een plek om te luisteren, te ontmoeten.

Waar we elkaar steunen en bemoedigen.

Een plaats waar we God mogen vermoeden en ontmoeten.

 

Uw bijdrage voor de actie Kerkbalans is van harte welkom!

 

 

27 januari Vrienden van het Gregoriaans

Zaterdagavond 27 januari komen de vrienden van het Gregoriaans weer naar Spierdijk.

Ze zullen de viering opluisteren met de vertrouwde gezangen.

De term gregoriaans is een verwijzing naar paus en kerkvader Gregorius I de Grote (r. 590-604) 

De gregoriaanse muziek is de muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke Kerk

De term gregoriaans (carmen gregorium) wordt sinds de 9e eeuw gebruikt om de kerkmuziek aan te duiden die een vast onderdeel is van de kerkelijke liturgie. Gregoriaanse muziek wordt voornamelijk gekenmerkt door éénstemmigheid en  door een vrij ritme.

Voorganger in deze viering is Marjo Blankendaal.


 

Vrijwilligersavond 20 januari 2018


Zaterdag 20 januari j.l. was er de vrijwilligersavond.

Zoals gebruikelijk wordt een vrijwilliger in het zonnetje gezet.

Het zal niet veel mensen verbazen dat dit Jaap Nootebos is geworden.

Als parochieraad zijn we heel blij met Jaap.

Als rechterhand van Jan Groot heeft hij heel veel gedaan rond de verbouwing van onze kerkruimte.

Het verwijderen van de kerkbanken en vloerbedekking, het demonteren en weer opbouwen van het orgel,

Veel van deze werkzaamheden werden gedaan door vrijwilligers.

Jaap Nootebos regelde al de vrijwilligers en was bijna elke keer ook actief bezig.

Samen met Jan heeft hij ook veel werk verzet. Daarnaast is hij ook collectant bij bijna elke avondwake en ook draait hij mee in het rooster voor de weekenden.

Met uitvaarten kan je hem tegenkomen als drager of assistent van uitvaartleider Bram Blaauw.

Daarnaast zet Jaap de vuilnisbakken aan de weg en regelt hij de recycling van de elektrische apparaten.

Kortom, Jaap heeft het dik verdient om samen met Els in het zonnetje te worden gezet.

Onder aanwezigheid van hun dochters heeft Jaap de oorkonde voor de vrijwilliger van het jaar ontvangen.

Wij kunnen niet zonder deze kanjers.

Jaap, hartelijk dank voor alles wat je doe voor onze gemeenschap!

 

 

 

 26 november jubileum en afscheid van Soli Deo Gloria

Zondag 26 november vieren we met elkaar het vijftig jarig bestaan van het gemengd koor Soli Deo Gloria.

Het gemende koor was een fusie tussen het reeds al lang bestaande mannenkoor en het nog jonge vrouwenkoor.

Niet iedereen kon zich hier in vinden, maar toch is 1967 dit koor van start gegaan.

Vele, vele keren heeft het koor de vieringen opgeluisterd.

Elke week de hoogmis en vele uitvaarten en trouwerijen.

Nog steeds zijn er leden bij het koor vanaf het eerste begin.

Vijftig jaren trouwe dient, dat valt niet meer op te tellen hoeveel keer er is gezongen.

Nu is de rek er uit, er melden zich geen nieuwe leden aan.

Jammer genoeg zal het koor stoppen.

Leden van Soli Deo Gloria, hartelijk dank voor jullie inbreng. 

ADVENTSACTIE 2017

 

Tijdens de Adventsactie 2017 wil regio ‘de Waterkant’ aandacht schenken aan het project: 

 

Duurzame opleidingen voor alleenstaande moeders in Congo

In de Democratische Republiek Congo hebben de paters redemptoristen een naaiopleiding opgezet voor ongeschoolde jonge alleenstaande moeders. Tijdens het eerste jaar ligt de nadruk vooral op alfabetisering en de beginselen van snit en naad. In het tweede jaar ligt de focus op commercieel beheer, om de vrouwen en meisjes voor te bereiden op ondernemerschap. Dat moet hen in staat stellen te voorzien in hun eigen levensonderhoud en dat van hun kind(eren).

 

Opleiding met uitzicht op werk

 

De bevolking van Congo lijdt al decennialang onder dictatuur en burgeroorlog. Het onderwijs is slecht en er is geen systeem van sociale zekerheid. In de parochies in de provincie Congo Central (tot 2015 Bas-Congo) wonen veel alleenstaande moeders tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold, kunnen niet lezen of schrijven, spreken geen Frans; meisjes worden namelijk als eerste van school gehaald als hun familie geen geld heeft. Jonge moeders hebben daardoor geen enkel vooruitzicht op werk. Het zijn juist deze vrouwen die de hoeksteen vormen van de samenleving. Als zij de kans krijgen om te leren voorzien in de basisbehoeften van hun gezin en te zorgen dat hun kinderen naar school gaan en gezond blijven, kunnen zij de situatie van structurele armoede doorbreken. Alfabetisering en scholing zijn daarbij onmisbaar. Daarom hebben de paters een opleidingsproject opgezet dat uitzicht biedt op werk. 

 

Aantal cursisten verdubbeld

 

Vorig jaar zijn in drie parochies cursussen gestart: snit en naad, gecombineerd met alfabetisering, elementaire landbouwkennis en algemene ontwikkeling. Jaarlijks starten twintig vrouwen met deze driejarige cursus. Het opzetten van naaicoöperaties en verkooppunten is ook onderdeel van het project. Na de opleiding worden de vrouwen begeleid om als zelfstandige in een coöperatie te werken. Met het inkomen dat zij verdienen kunnen zij hun gezinnen onderhouden. 

Om ze voor te bereiden op het starten van een eigen onderneming ligt de focus in het tweede jaar (naast verdere alfabetisering en snit en naad) op commercieel beheer. De vrouwen leren met geld omgaan, kostprijzen en verkoopprijzen berekenen en boekhouden. We verwachten na drie jaar al 180 jonge moeders te hebben bereikt.

 

Rolmodel

De vrouwen die deelnemen aan het project vervullen een voorbeeldfunctie in hun gemeenschap. Door dit rolmodel inspireren zij andere vrouwen, die zo worden aangemoedigd om ook de opleiding te volgen. Op de langere termijn kunnen de vrouwen

met elkaar een netwerk vormen, dat hun positie in de samenleving versterkt.

 

De impact van de paters

In de wekelijkse vieringen bereiken de paters redemptoristen in hun parochies meer dan 15.000 mensen in Congo Central. Vanuit de parochies bouwen zij sociale netwerken die inzetten op solidariteit met de allerarmsten. De paters zijn actief op het gebied van gezondheidszorg (klinieken), onderwijs (vormingscentra en middelbare scholen) en economie (o.a. geitenkwekerij, bakkerij, winkels, landbouw). Ook ondersteunen zij straatkinderen. De paters hebben daarmee zowel pastoraal als sociaal een grote impact in Congo Central. Voor hun sociale projecten hebben zij zelf geen financiële middelen. De steun van Adventsactie en andere organisaties is hiervoor essentieel.

 

We hopen op een ruimhartige bijdrage van u allen tijdens de Advenstperiode. 

 

Op zaterdag 2 december wordt er tijdens de viering extra aandacht aan het project geschonken, waarbij Margreth Koning zingt. 

 

Namens het pastoresteam en de MOV-werkgroepen, pastor Anne-Marie van Straaten. Bedevaarten  naar  Lourdes  in  Mei  en  September  2018

 

> Thema van de bedevaart: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”.

 

Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes! Vraag het maar aan de miljoenen pelgrims die elk jaar dit bedevaartsoord in de Franse Pyreneeën bezoeken. Elke dag gaan vele mensen naar de grot waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen. Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met anderen te beleven, om bezinning.

 

Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt – geheel vrijblijvend – deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën. Hoogtepunt van de reis is uiteraard een bezoek aan de grot van de verschijningen met de viering van de H. Mis. Indrukwekkend zijn de grote internationale plechtigheden, met soms wel meer dan 20.000 pelgrims uit tal van landen.

 

De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt al decennia lang jaarlijkse bedevaarten naar Lourdes in samenwerking met het ‘Huis van de Pelgrim’ (Limburgse Bedevaarten). De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond; de combinatie van ouder met zoon of dochter kan heel bijzonder zijn. Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen in het accueil of zorghotel verzorgd worden door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het ‘Huis van de Pelgrim’.

 

Het aanbod voor dit jaar bestaat uit:

 

26 mei – 3 juni 2018, busreis naar Lourdes

Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. De busreis is een vernieuwde reis. Onderweg worden plaatsen aangedaan alsBanneux, een bedevaartplaats in België. Het Hospice in Beaune, een prachtig museum, vroeger was het een ziekenhuis voor arme mensen. En natuurlijk op de terugreis een bezoek aan het klooster in Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard in haar schrijn.

 

Indien U liever vliegt is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de vliegreis van 28 mei – 2 juni 2018. De pelgrims die met het vliegtuig gaan sluiten zich dan in Lourdes bij de buspelgrims aan.

 

11-16 september 2018, vliegreis met Mgr. J. Hendriks, hulpbisschop Bisdom Haarlem-Amsterdam

Dit bedevaartjaar gaat in september ook onze hulpbisschop, Mgr. J. Hendriks mee. De hulpbisschop is bekend met Lourdes, heeft een bijzondere verering voor Maria. Zo schreef hij het boek ‘Maria. Inleiding tot de katholieke leer over de Moeder van de Verlosser’. Het thema van de bedevaart van 2018 is dezelfde als de wapenspreuk van de hulpbisschop; deze woorden zijn genomen uit het Evangelie van Johannes.

 

Informatiebijeenkomsten

Als U, uw familie, kennissen en vrienden belangstelling hebben voor een reis naar Lourdes, dan bent U allen van harte welkom op één van de informatiebijeenkomsten. Op deze bijeenkomst komt U alles te weten over de 2 bedevaart reizen. Er wordt een presentatie en informatie gegeven over de reis, de bedevaart zelf, het leven van Bernadette en het heiligdom van Lourdes.

 

De informatiebijeenkomsten zijn op zaterdag 20 januari 2018:

- 10.30 uur in Haarlem, de Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48, 2035XB, Haarlem

- 14.30 uur in Heiloo, Diocesaan Heiligdom, Onze Lieve Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, 1851PJ, Heiloo 

De duur van elke bijeenkomst is ongeveer 90 minuten. Bij voorkeur, i.v.m. met de catering, uw komst telefonisch melden bij mevrouw Joke Hoekman (06-42347729) of per email (jokehoekman@ziggo.nl.

 

Voor aanvullende informatie belt U met reisleidster Joke Hoekman (06-42347729) of diaken Philip Weijers (06-53887641). Bezoek ook onze website www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl

 

Tip: Bent u cliënt bij Zorgverzekeraar CZ? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een flinke korting op de reissom. Meer informatie hierover bij Joke Hoekman. Zaterdag 26 oktober is met een open huis, het gezondheidscentrum officieel in gebruik genomen. 

ingebruikname gezondheidscentrum "De Kerk"

zaterdag 26 oktober is met een open huis, het gezondheidscentrum officieel in gebruik genomen.

Bij deze willen we de gebruikers bedanken voor hun vertrouwen, feliciteren met de start en ze veel succes wensen.

Door de inzet van met name Jan Groot en Arie Vriend, met de steun van vele vrijwilligers en het regiobestuur, is er een prachtig gezondheidscentrum ontstaan.

Samen met de huisarts in de pastorie, is er een centrum in ons dorp voor de totale zorg.

De lichamelijke en de geestelijke zorg samen een stevig fundament voor (bijna) heel het leven.

Een zinvol gebruik en een min of meer zekere garantie voor het voortbestaan van ons kerkgebouw.

Binnenkort wordt er begonnen aan de verdere afwerking en inrichting van de gebedsruimte.

o.a. de balustrade en trap bij het orgel en de aftimmering van de kast onder het orgel.

Zondag 29 oktober heeft Marcel Hoebe de begeleiding van de koorzang in zijn geheel gedaan op het Ypma orgel.

Het is fantastisch dat dit mooie instrument behouden is voor de verdere toekomst.

Op de website van de orgelbouwers www.sloofforgelbouw.nl via de Nederlandse vlag en lopende projecten kunt u binnenkort  de hele verplaatsing met foto’s en informatie nazien.


Nieuw jaarprogramma 2017-2018   Provider De WaterkantProvider de Waterkant bestaat alweer 15 jaar in De Goorn, en al weer twaalf jaar in Spanbroek, Opmeer en Hoogwoud.

Ook dit jaar hebben we weer met ons team een aansprekend programma samengesteld. We hebben het spel “Sirkelslag”, het kamp en “NL Doet” op ons programma. Er is een creatieve maak-activiteit waarin we een speciale armband gaan maken. Dit seizoen hebben we  twee bijzondere activiteiten: we gaan naar Aalsmeer Baan 7. Dit is een jongerenkerk met live muziek. Dit wordt een muzikale en inspirerende avond.

De tweede bijzondere activiteit is “Twee veteranen”. Deze avond vertellen twee jonge mannen (23 jaar) uit Spierdijk over hun tijd die ze in het leger  hebben gediend in Afghanistan.

We hebben een thema-avond over spiritualiteit waar we in de groep onder deskundige begeleiding discussiëren over dit onderwerp.

En we gaan ook dit jaar een middag naar een verzorgingshuis waar we met de ouderen leuke dingen gaan doen.


Activiteitenoverzicht:

Verrassingstocht Zondag 24 september 2017

Spiritualiteit Donderdag 5 oktober 2017

Baan 7 Zondag 5 november 2017

Gebedsarmband maken Vrijdag 19 januari 2018

Sirkelslag Young Vrijdag 2 februari 2018

NL-Doet Zaterdag 10 maart 2018

Twee veteranen Vrijdag 20 april 2018

Bezoek Verzorgingshuis Zaterdag 12 mei 2018

Kamp Za. 2 juni en zo. 3 juni 2018


Geef je op en schrijf je in voor alle activiteiten die je leuk vindt!

Het meedoen aan 1 of meerdere items van dit programma kost 10 euro.  

Je kunt het programma met uitleg aanvragen via een email naar providerdewaterkant@gmail.com. Daar kun je je ook meteen aanmelden.

Voor wie is Provider De Waterkanthttp://home.planet.nl/~tonheij1/PROVIDER%20VSD/WWW/pictures/kerk.gif


Voor alle jongeren tussen de 11 en 18 jaar. Dus voor jou.

We hebben jongeren aangeschreven van de parochies binnen de regio.

De Waterkant en protestanten gemeente

Midden West-Friesland.

Parochies die onder de regio vallen zijn: Spierdijk, Ursem, De Goorn, Avenhorn, Berkhout, Zuidermeer, De Weere, Hensbroek, Obdam, Hoogwoud/ Opmeer en Spanbroek.


 

 

Vertrek van pastor Antonio Tocco.

 

De kennismakingsgesprekken met Antonio herinner ik me nog goed. Kennismaken met het bestuur van regio “de Waterkant”, met de vertegenwoordigers van de parochies Hoogwoud: Gré Ooijevaar, Spanbroek: Sjaak de Koning en De Weere: Ben Beemster.

Ons was er alles aan gelegen om de ‘landing’ van pastor Antonio zo goed mogelijk te laten lukken.

Binnen het team had Antonio al snel z’n plek gevonden en groeide er vertrouwen over en weer en was de samenwerking prettig. Een eerste benoeming als ‘pastoor in solidum’ met de regiopastoor in een groot samenwerkingsverband met nieuwe collega’s. Mensen leren kennen, de dorpen, de werkgroepen, koren en ‘de mores’ van een parochie, ga er maar aan staan. Na verloop van tijd leren mensen elkaar kennen en leer je als pastor je parochies kennen, je ontdekt de mooie kanten, sterke kanten, de vreugde. Je ontmoet het eerste commentaar en moet omgaan met de eerste spanningen die voortvloeien uit verschil van meningen. Wanneer er veel vreugde is in het pastoraat en je een zinvolle invulling vindt bij alle momenten van vreugde en verdriet en alle ‘groene zondagen’ door het jaar dan zijn spanningen goed te verwerken. Maar wanneer spanningen zo sterk zijn dat ze aan je ‘lijf’ beginnen te knagen dan wordt het werken – hoe lief het pastoraat je ook is – lastig.

Bij Antonio was dit de situatie. Na overleg met het team en mij en op advies van de bisschop heeft Antonio besloten niet de juiste man op de juiste plaats te zijn en heeft hij de bisschop gevraagd om een nieuwe benoeming. Het is jammer dat de veel belovende start niet verder kon groeien in onze regio. Wij wensen pastor Antonio een plaats toe waar hij voelt ‘op z’n plaats’ te zijn en gelukkig wordt.

In overleg met het bisdom wordt gezocht naar een opvolger en we hopen binnen-kort meer daarover te kunnen melden.  

 

namens het bestuur

Pastoor Nico Knol.

 

 

Beste parochianen,

Met deze brief wil ik jullie vertellen dat ik eind Augustus uit uw parochies

en regio ‘de Waterkant’ ga vertrekken.

De afgelopen bijna twee jaar heb ik in de parochies met jullie willen samenwerken en heb gemerkt  dat de ene parochie meer aandacht  vraagt dan de andere.

Naar eer en geweten heb ik mijn bijdrage hierin geleverd.

Deze inspanning om alles te doen wat mogelijk was tot ieders tevredenheid heeft zijn weerslag gehad op mijn gezondheid.

Na een overleg met m’n teamgenoten en de bisschop wat het beste zou kunnen zijn voor de regio en mijzelf heb ik besloten m’n taak hier te beëindigen om in overleg met het bisdom ergens anders een nieuwe plek te vinden.

De bisschop zal in overleg met pastoor Nico en het bestuur zorg dragen voor opvolging.

Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor de samenwerking. In het bijzonder bedank ik het pastorale team, waar ik veel steun heb ondervonden om in deze situatie in samenspraak met de bisschop een persoonlijke beslissing te nemen.

Bid voor mij en ik ben zeker dat God jullie allen zal helpen en zal voorzien in een goede opvolger.

In Christus

P. Antonio Tocco

 

 KERK ONTBIJT….

Op zondag 27 Augustus beginnen we de zondag om 09:00 uur met een ontbijt in onze kerk….daarna gaan we met z’n allen naar Ursem ‘te kerk’…

DOE GEK, DOE MEE !!!!

Na het ontbijt gaan we om 09:30 uur met de fietsers op weg naar Ursem, degenen die met de auto zijn mogen helpen opruimen en gaan om 09:45 uur op weg.

 

In Ursem is er dan een koppie toe…(na de viering natuurlijk)

 

GEEF AAN OF JE MEE DOET….in verband met de boodschappen, gewoon een briefje in de brievenbus op de pastorie of even op de lijst achter in de kerk je naam zetten….


 

PINKSTERPELGRIMAGE 2017

 

DE TAAL VAN MUZIEK’ is het thema van de veertiende oecumenische pinksterpelgrimage in onze

 

regio. Iedere avond presenteert zich een muziekliefhebber, muziekkenner of een uitvoerend musicus zich. Hij of

 

zij laat zijn of haar inspirerende muziekstuk horen. Aan dat muziekstuk wordt het thema van de avond ontleend.


 

De pelgrimage trekt door het mooie Westfriese landschap langs de volgende kerken:

 

 

maandag 29 mei St. Victorkerk Obdam

 

Voorganger: Bert Glorie Muziek: Bert Glorie

 

dinsdag 30 mei PKN-kerk Hensbroek

 

Voorganger: Sylvia Neuféglise-Vermeer

 

Muziek: nog niet bekend

 

woensdag 31 mei OLV van Lourdeskapel Zuidermeer

 

Voorganger:  Anne-Marie v.Straaten Muziek: Koos Molenaar

 

donderdag 1 juni St. Bonifatiuskerk Spanbroek

 

Voorganger: Jacques Schipper Muziek: Wil Luiken

 

vrijdag 2 juni PKN-kerk Sijbekarspel

 

Voorganger: Ina Broekhuizen-Slot

 

Muziek: Trudy Schouwe-Schouten en Piet Schouwe

.

zondag 4 juni slotviering St. Lambertus kerk De Weere

 

Voorgangers: Désirée  Woudt en Jan Verbruggen

 

Muziek: Margreth Koning en de cantorgroep van de St. Lambertusparochie.

 

 

De vieringen beginnen telkens om 19.00 u.

 

Alleen de slotviering op 4 juni om 10.00 u.

 

 

Werkgroep Pinksterpelgrimage

 

 

Live meekijken naar The Passion vanuit Leeuwarden

Op Witte Donderdag kunt u live kijken naar the Passion.

voor de zevende maal wordt dit spektakel op Witte Donderdag  uitgezonden door de KRO en EO.

Dit jaar is het de beurt aan Leeuwarden.

The Passion vertelt over de laatste uren van het leven van Jezus, zijn dood en opstanding. Bekende Nederlanders vertolken de rollen van Jezus, Maria, Petrus, Judas, de verteller en verslaggever. De verslaggever loopt mee met de processie, waarbij een stoet mensen het wit-verlichte kruis door de stad naar het centrale plein toegedragen. Eerder waren de steden Gouda, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Enschede en Amersfoort gastheer voor het televisie-evenement. 

Voor deze gelegenheid hebben we een groot scherm kunnen regelen en kunnen we gezamelijk naar de uitzending kijken.

De uitzending zelf begint om half negen, vanaf acht uur bent u van harte welkom.

Als u op tijd bent kunt u nog een kopje koffie of thee krijgen.

Na afloop hopen we op een vrijwillige bijdrage.

 

Blijf niet stil staan,

sla geen acht op het heden

maar hoop op de toekomst.

Laat het tijdelijke voor je vervagen,

laat het eeuwige voor je stralen.

Augustinus

een dag van ontmoeting en bemoediging

voor vrijwilligers, besturen, pastores

en andere belangstellenden

georganiseerd door de Vereniging van Pastoraal Werkenden

in het bisdom Haarlem-Amsterdam
Heiloo 1 april 2017

In tegenstelling met landen in de zogeheten Derde Wereld neemt de invloed van kerk en geloof in ons land al jaren af.  Oftewel Nederland seculariseert. Het aantal kerkgangers loopt als maar terug. En wie blijft komen wordt ouder en grijzer.

Ook het aantal vrijwilligers daalt. Kerken worden gesloten en parochies worden samengevoegd. Waar blijft de kerk? vraagt menigeen zich af. Wie blaast als laatste de godslamp uit?

Paus Franciscus is regelmatig op positieve wijze in het nieuws, maar in Nederland hoor en lees je in de gangbare media betrekkelijk weinig in positieve zin over ons christelijk geloof en de kerken. Houdt binnenkort het Verhaal van de Levende op? Je zou het haast denken.... als je je ogen en oren niet de kost geeft. Want wie geen vreemdeling in Jeruzalem is, ontdekt dat op tal van plaatsen, in en vanuit tal van geloofsgemeenschappen bemoedigende activiteiten plaats vinden op het gebied van de kerntaken van onze kerk t.w. diaconie,  catechese, gemeenschapsopbouw en liturgie.

De ervaringen met al die activiteiten zijn de moeite waard om met elkaar te delen. Om elkaar te bemoedigen. Om te roepen:

Waar is de kerk? Hier is de kerk!

Plaats van samenkomst: Sint Willibrorduskerk, Westerweg 267, 1852AG Heiloo (vlakbij het station)

Heeft u een interessant project in uw parochie en wilt u dat delen met anderen, neem dat contact op met de werkgroep

Aanmelding: tot 26 maart (mogelijk per parochie) bij mevr. Kiki Kint kikikint@xs4all.nl of 0251-769046 / 0624603829

mevr. Kiki Kint,

Triade 45,

1901 GW Castricum

 

Bisdombedevaart naar Fatima in September

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de H. Maagd Maria tussen 13 mei en 13 oktober een zestal keer is verschenen aan drie herderskindertjes. Maria had belangrijke boodschappen voor hen over het geestelijk leven van de mensen en de vrede in de wereld (het is immers midden in de Eerste Wereldoorlog). In de loop van de tijd is Fatima uitgegroeid tot een van de belangrijkste Mariaheiligdommen in de wereld. Vanwege het eeuwfeest van de verschijningen organiseert het Bisdom Haarlem-Amsterdam van 11 t/m 16 september een bescheiden bedevaart naar Fatima en Lissabon. Er is slechts plek voor zo’n zestig pelgrims en een zeer beperkt aantal eenpersoonskamers.

Meer informatie over dit diocesane aanbod vindt u in het paasnummer van de SamenKerk, of via email: bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl


 

Maria in het Catharijneconvent

Maria, het meisje uit Nazareth en de moeder van Jezus, is een fascinerende vrouw. Zowel binnen als buiten het christendom bekend en vereerd. Door de eeuwen heen geschilderd op prachtige schilderijen en gebeeldhouwd door de beroemdste beeldhouwers. Tot en met 20 augustus straalt Maria in Museum Catharijneconvent in Utrecht (www.catharijneconvent.nl). Voor het eerst in Nederland wordt er zo’n grote tentoonstelling aan Maria gewijd waarbij haar complete levensverhaal aan bod komt, van oermoeder tot hemelse koningin.


 

Sobere maaltijden in oecumenisch verband.

Jaarlijks is er tussen Aswoensdag en Pasen de vastenperiode. Er zijn ruim veertig dagen die ons de ruimte willen geven voor bezinning en omkeer ter voorbereiding op Pasen. In oecumenisch verband worden er dit jaar een 5-tal sobere maaltijden houden om onze christelijke solidariteit met elkaar uit te drukken. Om onze gemeenschappelijke soberheid richting Pasen gestalte te geven. Om de spiritualiteit vanuit de Bijbelse traditie die ons verbindt uit te dragen.           aanvangstijd 17.30 uur tot +/-  19.30 uur

Woensdag 29 maart 2017, St. Marcuskerk te Hensbroek

Woensdag 5 april 2017, St. Georgiuskerk te Spierdijk hier aansluitend zal een Vesperdienst worden       gehouden. deze zal rond 19.00 uur aanvangen

Voor opgave aan één of meerdere sobere maaltijden, kunt u een bericht inspreken op 06 - 227 594 61 (pastor Anne-Marie) of 06 - 180 375 41 (dominee Désirée), of via de e-mail:

oecumenischesoberemaaltijden@hotmail.com

De opgave dient uiterlijk maandag vóór aanvang van de te houden sobere maaltijd binnen te zijn.

Dominee Désirée Woudt,  Pastor Anne-Marie van Straaten


 

Vesperdienst tijdens de veertig dagen tijd

Een Vesperdienst bestaat uit samen zingen, bidden en luisteren naar Bijbelverhalen met tot slot elkaar de zegen toebidden.Dit jaar staat het Onze Vader centraal en mediteren we elke week aan de hand van de 7 beden van dat gebed.U heeft nog de gelegenheid op woensdag 29 maart in Zuidermeer 19.00 uur en woensdag 5 april in Spierdijk +/- 19.00uur In Spierdijk wordt de Vesperdienst voorafgegaan door een  maaltijd die om 17.30 uur aanvangt.

 

 

Zomaar een dag.....

Zaterdag 11 februari 10 uur in de morgen, de telefoon gaat, Cees Duijn aan de lijn.

Er is een uitvaart, de kachel in de kerk doet het niet.

Nog niet direct verontrustend denk ik, het is meer gebeurd dat er branderstoring is.

Zo snel mogelijk naar de kerk en de kachel resetten, dan doet ie het wel weer.

Maar deze keer niet, direckt Kees van Kampen bellen die er binnen tien minuten is.

Langzaamaan komen er mensen in de kerk.

Margreth Koning en Marion Smal om te zingen.

Een familielid wil orgel spelen en vraagt hoe of wat.

Dan zijn er ook nog twee kinderen die voor tante Tonny wat muziek willen maken met ondersteuning van muziek gedraaid vanaf een CD.

Voor een tante die niet aanwezig kan zijn, graag nog een opname van de dienst.

Ook de inzichting van de kerkruimte moet nog aangepast voor de uitvaart.

De koster Cees Duijn en ik hebben onze handen vol om alles op tijd voor elkaar te krijgen.

Gelukkig is ook Jaap Nootebos komem assisteren.

Onderhand blijft Kees van Kampen van alles proberen om de kachel aan de praat te krijgen.

Het lukt hem helaas niet, er moeten onderdelen vervangen worden.

Het is bijna 11 uur, pastor Anne-Marie staat klaar samen met Coby Koppes en drie dames die assisteren als accolieten.

De kerk is en blijft koud, maar zonder veel klagen kunnen we toch op een waardige wijze afscheid nemen van Tonny Ruijter.

Voor de weekendviering op deze zaterdagavond kunen we gelukkig uitwijken naar de zaal van De Oever.

Daar zijn Nel Koopman, Annie Laan en Annie de Jong actief om alles weer in goede banen te lijden.

Met pastor Nico Knol als voorganger en Coby Koppes als lector kunnen we met elkaar vieren in een heerlijk verwarmde ruimte.

Ja, zomaar een dag, maar dan wel eentje waarbij de inzet van al de zo betrokken vrijwilligers onontbeerlijk is.

Dat is kerk, samen werken, samen leven, voor elkaar en met elkaar.

Wij mogen ons nog steeds gelukkig prijzen dat er zoveel mensen actief betrokken zijn bij onze geloofsgemeenschap. We kunnen niet zonder.

Want buiten de genoemde mensen zijn er zo veel meer.

Koorleden, kosters, lectoren, voorgangers, misdienaars, accolieten, collectanten, kerkwerksters, siergroep, grafdelvers, kerkhofwerkers, mensen voor het onderhoud, wijkcontacten, MOVers, werkgroepen vormen en 1e communie, bijbelstudiegroep en de bestuurders.

Zo zijn we samen met z'n allen actief betrokken bij onze geloofsgemeenschap.

En dat willen we graag in lengte van jaren zo houden.

Gelukkig heeft Kees van Kampen de kachel weer aan de praat gekregen en hebben we 19 februari weer in een verwarmde kerk kunnen vieren.

Alle dank aan Kees en ook aan alle vrijwilligers waar we telkens weer een beroep op kunnen doen.

Jos van Straalen

 

Vastenaktie 2017: Kleuterschooltjes bouwen in Sri Lanka.

Parochieregio ‘de Waterkant’ wil zich tijdens de vastenperiode inzetten voor het Vastenaktieproject ‘Kleuterschooltjes bouwen in Sri Lanka’. Tijdens verschillende MOV-vieringen in de regio wordt er aandacht gegeven aan dit project.


 

De stichting Need4Care uit de Goorn zet zich sinds 2005 in voor beter kleuteronderwijs in Sri Lanka. Ze hebben als doel om financiële of materiele middelen ter ondersteuning van hulpbehoevende en kansarme kinderen in Sri Lanka in te zamelen. Need4Care heeft met eigen ogen gezien hoe de voorzieningen van kleuteronderwijs op Sri Lanka ervoor staan. In sommige dorpen is de kleuterschool verwoest door de burgeroorlog, in andere dorpen vaak in slechte conditie. Jonge kinderen hebben daardoor vaak geen of slecht toegang tot kleuteronderwijs. Op het platteland staat het (kleuter) onderwijs op een aanmerkelijk lager peil dan in de steden. Duizenden kansarme en kwetsbare kinderen missen hierdoor essentiële ontwikkelingskansen voor hun verdere leven.


 

Kleuteronderwijs heeft nog geen prioriteit voor de Srilankaanse overheid. Daardoor gaan op Sri Lanka in de plattelandsgemeenschappen van het noorden en oosten de meeste zesjarigen nauwelijks voorbereid naar de basisschool. Door nieuwe kleuterschooltjes op te richten of bestaande bouwvallige kleuterscholen op te knappen probeert Need4Care het kleuteronderwijs en de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen.


 

De opbrengst van deze Vastenaktie wordt gebruikt om twee kleuterschooltjes te bouwen, een speelterrein te realiseren en het microkredietsysteem te financieren. Op deze manier wordt geld gegenereerd als aanvulling op het karige salaris van onderwijzers en het onderhoud van de kleuterschooltjes.


 

Tijdens en na de MOV-vieringen zijn er gastsprekers van Need4Care die een en ander vertellen over de kleuterschooltjes en foto’s laten zien.

In Spierdijk is deze VastenAktie-viering op 11 maart.

Ook in De Oever wordt er aandacht besteed aan dit Vastenaktieproject op 10 maart.


 

Wij, Need4Care en pastor Anne-Marie, zien u graag!


woensdag 1 maart Aswoensdag begin van de veertigdagentijd.

Een tijd van bezinnig, en versobering, verdieping en voorbereiding.

Veertig jaren was het Joodse volk in de woestijn, veertig dagen vaste Jezus in eenzaamheid.

Om zo gelouterd en herrezen, te beginnen aan de uitdaging die voor hen ligt.

Deze avond mogen we bij elkaar komen om samen te luisteren,te bidden en te zingen.

Pastor Anne-Marie zal voorgaan in deze viering.

 

 

 

Beste parochianen;


Woelige tijden voor onze parochie.


Zoal u gewend bent doen we ook dit jaar mee met de actie kerkbalans.

U kunt zich natuurlijk afvragen, als de toekomst zo onzeker is, waarom dan nog drukte maken?

Ook voor ons als Parochieraad van onze geloofsgemeenschap is dat best wel zwaar.

Maar toch willen we nu zeker met alles wat ons mogelijk is strijden voor ons doel.

Voor ons is dat duidelijk;

Wij willen door met onze geloofsgemeenschap.

Wij willen behouden wat me met elkaar hebben en als dat nodig is, zo mogelijk versterken.

Met elkaar willen we de mogelijkheid blijven bieden om samen te komen, voor bemoediging,

voor een vriendelijk woord, voor steun in moeilijke dagen.

Maar vooral ook om te vieren, koren uitnodigen, een concertpodium voor ons mooie fanfarekorps.

Hiervoor hebben we hoe dan ook ruimte nodig.


Het is niet moeilijk te constateren dat het kerkbezoek terugneemt.

Daarom hebben we ook het plan opgevat de kerkruimte te verkleinen.

We hebben een mooi plan met een gezondheidscentrum.

Op het moment van schrijven weten we nog niet of dit doorgang zal krijgen.


Dit plan kost geld, maar door de opbrengst van de huur wordt dit terug verdient.

Handhaven van de kerkruimte zo als die nu is geeft een hogere kostenpost voor onderhoud en verwarming.

Wat we ook doen, verbouwen of handhaven, beide opties kosten geld.

Graag willen wij in lengte van jaren doorgaan met de boodschap, die Jezus ons heeft gegeven.

Wij hopen op uw steun door middel van de actie kerkbalans.


Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de parochieraadsleden.

Te vinden in de Dorpsbanier en de website www.kerkspierdijk.nl

 

Jos van Straalen

 

 

 Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verrbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn,is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.                                             

 

Afscheid van Thomas Laan als vice -voorzitter van onze parochieraad (jan 2017)

Thomas Laan,

Geboren in Avenhorn, zoon van Piet Laan.

Opgegroeid tussen de boeken, papieren en kantoorspullen.

Studeren en priester worden was zijn doel.

Maar al snel kwam Thomas er achter dat er meer is tussen hemel en aarde buiten het celibaat.

Uiteindelijk is hij gevallen voor Corrie Buis.

Zo plooibaar als Thomas is is hij met haar meegegaan om zich te verstigen in Spierdijk.

Al snel werden de kwaliteiten van Thomas ontdekt.

Verschillende verenigingen hebben gebruik gemaakt van de bestuurlijke kwaliteiten van Thomas.

Voetbal, ijsvereniging, toneel vereniging, stichting oud Spierdijk biljard vereniging en dan vergeet ik er nog wel een aantal.

Ook in onze geloofsgemeenschap mogen we dankbaar gebruik maken van zijn kwaliteiten.

Lector, voorganger in de weekendvieringen en avondwake, Thomas staat z'n mannetje.

Op zijn eigen wijze vervult hij zijn taak.

Afgelopen voorjaar heeft hij samen met Marjo Blankendaal en Branda van Kampen de cursus "op weg naar het land van geloven " gevolgd.

Vanaf 5 september 2007 is Thomas voorzitter van ons parochiebestuur en na de vorming van de personele unie "de waterkant" van de parochieraad.

Thomas heeft namens Spierdijk en Zuidermeer zitting in het regio bestuur.

Met elkaar hebben we een roerige tijd achter de rug en nog is die niet tot zijn einde.

Naast alle lopende zaken hebben we met elkaar hard gewerkt aan de verbouwing van de pastorie.

Dit ging relatief nog eenvoudig als we dit vergelijken met al het werk wat verzet is rond de verbouwing van de kerk.

Contacten met de gemeente, de orgelraad, monumentenzorg, hier en daar verschillende subsidies los peuteren, Thomas was van alle kanten bezig.

Maar bovenal de moeizame contacten met het bisdom vreten energie.

Eigenlijk wilde hij deze zomer al stoppen, maar gelukkig was hij genegen om het jaar nog vol te maken.

Want ook de paar laatste maanden was er nog heel wat te regelen.


Thomas, we zijn dankbaar voor al het werk wat je voor en achter de schermen voor onze parochie sint Georgius heb gedaan.

Voor onze parochie kon je toch nog inhoud geven aan je oorspronkelijke roeping.

Ongetwijfeld komen we elkaar nog regelmatig tegen binnen en buiten deze muren.

We wensen je nog veel geluk toe samen met Tiny.

 

 

Vanaf heden mag ik nu proberen deze taak in te vullen.

Gelukkig mag ik rekenen op de steun en hulp van mijn mede-bestuurders en een heel korps van actieve vrijwilligers.

Kerk,zijn wij mensen, samen mogen we kleur en inhoud geven aan onze geloofsgemeenschap.

Voortbordurend op de aloude traditie, maar met beide benen in deze tijd.

Geïnspireerd door het woord en de uitnodiging van Jezus,

 

Om met elkaar de wereld om ons heen net een beetje mooier te maken.

Die uitdaging ga ik graag samen met u allen aan!

Jos van Straalen

 
 

 

DANSEN EN VECHTEN MET LUTHER

Op 27 januari speelt Kees van der Zwaard zijn nieuwe theatervoorstelling ‘Hier sta ik’ – dansen en vechten met Maarten Luther. 

U kunt deze muzikale monoloog meemaken in de Protestantse kerk van Wognum, aanvang 20.00 u. De kerk is geopend om 19.30 u.

Na afloop kan men elkander ontmoeten in de kerkzaal met een ‘drankje’, bij de uitgang zal er een open schaalcollecte zijn.

Theatermaker en theoloog Kees van der Zwaard schreef eerder o.a. AF – terug naar Srebrenica, de monoloog van een Dutchbatter, succesvol gespeeld door gouden kalf-winnaar Cees Geel.

In ‘Hier sta ik’ duikt hoofdpersoon Maarten in de spannende, wonderlijke en soms grimmige gedachtenwereld van Luther. Die confronteert hij met onze eigentijdse cultuur en zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Zo ontstaat een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.Een aparte rol is weggelegd voor een computergestuurd draaiorgel, dat Bach en blues laat horen. De composities en arrangementen zijn van Hans Hasebos. De regie is in handen van Cilia Hogerzeil, artistiek leider van Muziektheater Hollands Diep.


De Oecumenisch Werkgroep Midden-Westfriesland

 

 

Aan de parochianen van Spierdijk,

die willen ervaren hoe actueel de ‘oude’ teksten uit de Bijbel vandaag de dag zijn.

Eenmaal per ongeveer 6 weken komen we als groep bij elkaar om te spreken over een Bijbeltekst. Deze groep bestaat uit 5 personen van verschillende generaties. We zouden het fijn vinden als er zo’n 2 personen bij komen, om de gesprekken meer tot hun recht te laten komen, levendigheid te geven en uitdaging te bieden.

Op een afgesproken woensdagochtend tussen 9.30 – 11.00 uur, bespreken we de Evangelielezing voor de komende zondag. We merken daarbij op dat deze ‘oude’ verhalen in de tijd van nu behoorlijk actueel blijken.

De geloofsgesprekken bieden een stukje persoonlijke geloofsverdieping aan, en tegelijkertijd ook een bredere kijk op de Bijbelse teksten door het gesprek met elkaar.

Voelt u zich aangesproken om deel uit te maken van deze gevarieerde groep, neem dan contact op met pastoraal werker Anne-Marie van Straaten.

Mobiel: 06 227 59 461, anne-marievanstraaten@ziggo.nl

 

Nieuwe tekst ‘Onze Vader’ met ingang van de Advent 2016.

Er gaat een verandering komen in de tekst van het ‘Onze Vader…’

zoals we die officieel in onze vieringen gebruiken.

Dat is het gevolg van de nieuwe vertaling van de Bijbel

en de nieuwe vertaling van de kerkelijke boeken die we sinds 1975 gebruiken.

Bijbelgeleerden krijgen steeds meer inzicht in de grondtalen van de Bijbel;

het Hebreeuws en het Grieks.  Dankzij de ontwikkelingen die in de archeologie gedaan worden met name in en rondom Israël kunnen we bepaalde Bijbelverhalen ook veel beter begrijpen en beter vertalen dan voorheen.  

Een aantal jaren geleden hebben de leiders van de kerk besloten,

om de teksten die we gebruiken in de vieringen, in verband met de nieuwe Bijbelvertalingen

en de ontwikkeling van onze eigen taal aan te passen.

Een van de gevolgen is dat we daarom het Onze Vader met iets andere bewoordingen gaan bidden….  

Met ingang van de Advent van dit jaar gaan we de nieuwe vertaling introduceren.

In elke viering vanaf de Advent belichten wij 2 beden van het ‘Onze Vader..’

Met vriendelijke groeten het pastores team: Tineke, Anne-Marie, Bert, Antonio en Nico.

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 1e Advent (zaterdag 26 november)
uw naam worde geheiligd,

Deze zinnen klinken als vanouds, geen verandering in de vertaling. Waar je ook bent, alleen of met anderen, wanneer je dit gebed begint: ‘Onze’ sticht het al gelijk gemeenschap.

Niet ‘Mijn’ vader…maar de ‘onze’…   In het Nederlands staat er ‘Vader’… maar Jezus gebruikte in Zijn taal, het Aramees, het woord ‘Abba’ dat betekend: ‘Pappie’…

een liefdevol woord voor wie als vader ervaren wordt.

Jezus spreekt God op een volstrekt andere manier aan dan tot dan toe gedaan werd. Liefdevol !  Een God die in de hemel is, dat wil niet zeggen, boven ons…maar in dat wat ons als ‘hemels’ toekomt..  Dáár is God waar wij met elkaar de hemel wáár maken.

“ Uw naam worde geheiligd’…dat is een proces wat dagelijks plaats vind als wij God’s naam doen…. De God’s naam werd aan Mozes geopenbaard met de woorden: “Ik ben er..”

Als wij ‘er zijn’ voor elkaar heiligen wij Zijn Naam en heiligen wij elkaar….

 

uw rijk kome, 2e Advent (zondag 4 December)
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.

Geen verandering in deze tekst zoals wij die van kindsbeen af kennen. We bidden dat Gods Rijk mag komen, dat wat wij hier doen en beleven met elkaar Zijn Koninkrijk laat zien,

of te wel, dat wij op een Koninklijke manier met elkaar omgaan.

“Uw wil geschiede”.  God’s wil…. weten wij wat God wil ???  Kunnen wij dat weten of gaat het onze pet te boven ?...  Als uitgangspunt zouden we de 10 leefregels kunnen nemen,

de 10 woorden die Mozes ontving op de berg… toen is het verbond tussen mensen en God op schrift gesteld… eerst in de harde steen… maar nu in het hart…  

Je naaste beminnen gelijk jezelf, of te wel… hier op aarde met elkaar omgaan zoals je dat in de hemel zou verwachten. Bidden wij dan samen Zijn woorden:

 

Geef ons heden ons dagelijks brood 3e Advent (“Zondag Gaudete” 10 en 11 December)
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

“Geef ons heden ons dagelijks brood”… hiermee bedoelen we niet het heerlijke brood van de bakker, maar Hem over wie gezegd wordt dat Hij het brood van het leven is…. degene die zich gelijk brood, gelijk wijn geeft…leven geeft…  “Geef ons heden ons dagelijks Hem !!!”

Wij hebben ‘Hem’ broodnodig. Tegelijk roept deze bede ons ook op om het brood dat wij hebben te delen met wie niets heeft….bidden is altijd woord én daad !!

“Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren”.

Heb jij ‘schuldenaren’ ?, mensen die jou iets schuldig zijn ?... die jou pijn hebben gedaan,

op je ziel hebben gestaan… jou niet moeten ?  Of ben jij zelf schuldig aan zo iets ?

Vergeven geeft lucht aan de pijn van schuld.. vergeven maakt los wat schuld vastzet.

Soms kost het ons veel moeite om te vergeven….  

Vergeten ‘ja’…maar vergeven ?....  Jezus gebed is kritisch…. scherp….

 

en breng ons niet in beproeving 4e Advent (zaterdag 17 december)
maar verlos ons van het kwade.

Voorheen stond hier: ‘en leid ons niet in bekoring’…  

Het is een ‘temptatie’… dat wil zeggen, niet iets dat ‘bekoorlijk’ is… maar een beproeving.

Zou God ons dan beproeven ?...

Is het nodig om beproefd te worden ?....  Hoe is het met jou geloof gesteld ?, met je hoop en met je liefde ?...  Wij zijn daarin allemaal al beproefd geworden. Soms was het je naast die je beproefde…. ‘ben jij wel wie jij zegt dan je bent ?’… ‘is jou liefde oprecht ?’…  

‘Hoopvol gestemd ?’  In het licht van Gods aanwezigheid durven gaan staan en jezelf accepteren zoals je bent….  jij, met helemaal niets om het lijf…  

Dit is mijn gezicht en ik heb geen andere… dit is mijn kern… beproefd !


Verlos ons van het kwade….   Er is veel ‘kwaad’ in de wereld om ons heen

en soms zijn wij ook ‘kwaad’.... kunnen ‘boze’ gedachten in ons rondspoken,

zijn we geïrriteerd door iemand of iets, reageren we geprikkeld, kortaf…  ‘Ben je boos ?’

Het ‘kwade’…. kan in mensen nestelen, destructief zijn, mensen kapot maken, tot niets afbreken…   en wij bidden met de woorden van Jezus zelf, om daarvan verlost te worden om elkaar daarvan te verlossen…  verlos ons !  

 

 

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.


 


 

Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de tijd voor Kerstmis. Ze ondersteunen zo het hele jaar missionaire ondernemers en onderneemsters in Nederland die samenwerken met Katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Adventsactie gelooft in de waarde van relaties en kleinschalige projecten. De kernboodschap van de Adventsactie 2016 is "Kom samen in actie om hoop te brengen in het Licht van Kerstmis". Vrijdagochtend 16 december in De Oever en zondagochtend 18 december in de kerk zal de woord en communieviering staan in het teken van Adventsactie. Het project heet: Bethlehem, een veilig huis voor de allerarmsten in de Westelijke Jordaanoever.

 

In veel gezinnen in de Westelijke Jordaanoever is de vader werkloos of afwezig. Daardoor is er geen geld voor de basisbehoeften en kunnen ze het onderhoud van hun huisje niet betalen. Vooral kinderen zijn hier het slachtoffer van, want het heeft een grote invloed op hun ontwikkeling. Ze komen vaak ook in armoede en werkloosheid terecht. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem knapt de huisjes op van 45 arme gezinnen in Bethlehem en Oost-Jeruzalem. Gezinnen met jonge kinderen en zonder vader krijgen voorrang. Zo krijgen ook zij een veilig thuis. Er wordt tijdens na viering van 18 december gecollecteerd voor dit doel. 

 

 

Groen licht voor Maatschappelijk Zorgcentrum en verkleining kerkgebouw. (nov 2016)

Afgelopen vrijdag zijn wij nogmaals op visite geweest in Vogelenzang. Dat is de plek waar op dit moment het bisdom zetelt. Wij hadden daar een gesprek met de Econoom van het bisdom en lichtte nogmaals onze plannen toe. In het kort komt het hierop neer. De stichting tot behoud van ons kerkgebouw koopt het kerkgebouw en de pastorie en verhuurt het kerkgebouw aan de huurders van het Zorgcentrum en aan de kerk voor onbepaalde tijd. Hierdoor kunnen de plannen van de Denktankcommissie eindelijk doorgang vinden.

Uiteraard moeten er nog wat hobbels worden weggenomen maar er zit nu tenminste schot in de zaak (kerk)!

Wij houden u op de hoogte. ThL

 

 

opbrengst collecte voor Missio (okt. 2016)

vrijdagmorgen 21 oktober in De Oever en zondagmorgen in de kerk is er gecollecteerd voor Missio.

met elkaar heeft dit het mooie bedrag van €187,00 opgebracht.

hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

 

Stand van zaken rondom ons kerkgebouw (okt.2016)

Maandag 19 september is een delegatie van het Regiobestuur de Waterkant bestaande uit Jan Wijnker voorzitter, Adri Vlaar penningmeester, onze pastor Nico Knol, Koos Otten namens de Zuidermeer en mijn persoon aanwezig geweest op het bisdom in Vogelenzang. Wij hadden daar een onderhoud met de bedrijfseconoom van het bisdom om onze plannen toe te lichten voor wat betreft de verkleining van onze kerk en een machtiging zien te verkrijgen om met de uitvoering hiervan te beginnen.

De econoom wilde de gelden liever regiobreed inzetten voor de kerken. Hij was niet gevoelig voor onze argumenten dat door een verkleining van onze kerk en het verhuren van een gedeelte aan huurders van het zorgcentrum meer rendement oplevert dan de wekelijkse collecteschaal.

Na een lang beraad zag de bedrijfseconoom af van onze plannen en stonden wij met lege handen weer buiten.

Wij hebben thuis, in Spierdijk, met de denktankcommissie, het parochiebestuur en het Regiobestuur een strategie ontwikkeld om toch onze plannen te kunnen uitvoeren.

De denktankcommissie is al ruim twee jaar hiermee bezig en het plan wordt ondersteund door alle betrokken partijen. Volgens alle betrokken partijen is het een win-win situatie.

Deze weken is er weer overleg met alle partijen, inclusief het bisdom, om te komen tot een eensluidend oordeel.

Het gevolg van dit alles is dat de verkleining van onze kerk een vertraging oploopt, maar wij houden de moed erin, want dit prachtige plan moet slagen.

Thl.

 

Wereldmissiemaand 2016: Filippijnen (okt. 2016)

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen, met als thema ‘Getuigen van barmhartigheid’. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land.

Land van tyfoons

Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. In 2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die het overleven hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.

Armoede: Leven op straat of naar het buitenland

De armoede in de Filippijnen is groot. In Manila leven veel mensen op straat, zoals Guillermas Vitmy. Zij leeft er met haar driejarige zoon Danielo en verdient met de fietsriksja als taxi wat geld. ’s Avonds slapen ze in de riksja. Veel anderen, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel geweld.

Getuigen van barmhartigheid

Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons.

Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban. En in Manila is zuster Cecille Ido de drijvende kracht achter het gezinscentrum ‘Tuluyan’, waardakloze gezinnen worden opgevangen en weer op weg geholpen.

Missiezondag 23 oktober

Wereldwijd wordt op Missiezondag 23 oktober de verbondenheid van onze katholieke geloofsgemeenschappen gevierd. Ook vindt er een collecte plaats in elke parochie.

meer informatie op www.mssio.nl 

 

Het Bijbels Leerhuis… (sept. 2016)

 

De Bijbel is een boek dat je niet alleen moet lezen. Samen lezen is beter, want je kunt elkaar vragen stellen over wat je gelezen hebt en hoe je dat gelezen hebt, dit voorkomt dat je ideeën in je hoofd gaat halen die niets met het hele verhaal te maken hebben.

De Bijbel echt leren lezen doe je aan de hand van een leraar, iemand die veel van het boek afweet en je de liefde voor deze verhalen kan leren….

Sinds 1 jaar hebben wij een Bijbels Leerhuis. Op Dinsdag, eens in de twee maanden, komen

we (zo’n 12 mensen – we begonnen met z’n 4en) bij elkaar om aan de hand van teksten

die we thuis krijgen via de mail, te leren… We praten over hoe het verhaal ontstaan is,

uit welke tijd, welke sociaal, politieke omgeving…We lezen rondom het verhaal om het in de context te begrijpen. We praten met wat het verhaal met ons doet en hoe wij het in ons leven van alle dag beleven…of niet. Op 11 Oktober komen we weer bij elkaar op de pastorie van De Goorn. 19:30 inloop 19:45 gaan we beginnen. Nieuwsgierig ???? Kom dan !!!

 

groeten van pastor Nico. 

 

Voor wie is Provider De Waterkant  (sept. 2016)

Voor alle jongeren tussen de 11 en 18 jaar. Dus voor jou.

We hebben jongeren aangeschreven van de parochies binnen de regio.

De Waterkant en protestanten gemeente

Midden West-Friesland.

Parochies die onder de regio vallen zijn: Spierdijk, Ursem, De Goorn, Zuidermeer, De Weere, Hensbroek, Obdam, Hoogwoud/ Opmeer en Spanbroek.

De kosten zijn € 10,- voor een heel jaar, ongeacht aan hoeveel activiteiten je mee gaat doen.

Graag meebrengen bij je eerste activiteit.

 

Opgeven vóór 10 september, dus geef je gelijk op!!

E-mail: providerdewaterkant@gmail.com

Het programma:

Zondag 25 september: Klimmen

Tijd: 13.30 uur tot 16.30 uur

Waar: Klimpark Streekbos

Zondag 30 oktober 2016 : “In donker gezien”

Tijd: 14.00 uur rondleiding

Waar: Velsen Noord

Vrijdag 16 en zaterdag 17 december: Kaarsen versieren

Tijd: Vrijdag 19.30 uur tot 21.30 uur

Zaterdag 10.30 uur tot 11.30 uur

Waar: Vrijdagavond Brakenkerkje in Obdam

Zaterdag Zandhove in Spanbroek

Donderdag 26 januari 2017: Tweestrijd

Tijd: 19.00 tot 21.00 uur

Waar: Locatie “De Oude School” in Hensbroek

Vrijdag 3 februari 2017: Sirkelslag Young

Tijd: 19.00 uur

Waar: Bavokerk Ursem

Zaterdag 11 maart 2017: NL-Doet

Donderdag 13 april 2017:The PASSION

Donderdag 18 mei 2017: Spiritualiteit

Zaterdag 10 juni en zondag 11 juni: Kamp

 

 

Geef je op via de mail en je krijgt uitgebreider informatie toegestuurd over de activiteiten!!!

 

 

 

Weer aan het werk. sept. 2016

De scholen zijn weer begonnen, voetbalclub St.George heeft zijn eerste wedstrijd in de 3e klasse gewonnen, het secretariaat van onze parochie gewoon weer op de dinsdag en vrijdagochtend geopend is en de kerkhofmedewerkers op vrijdag 30 september hun jaarlijkse jaarvergadering hebben. Deze vergadering vindt trouwens weer plaats aan de Spierdijkerweg 90a bij de Zorgtuin Lavie van Carlo en Silvie om 20.00uur.

Dit betekent dat de vakantie echt weer voorbij is en alles en iedereen gewoon weer aan het werk is. Voor ons, als parochiebestuur, zijn wij aan een heel belangrijke fase gekomen voor wat betreft onze kerk.

Wij kunnen u daar helaas nog niet zoveel over vertellen maar achter de schermen wordt er wel degelijk aan gewerkt. Ik kan u wel vertellen dat het niet altijd meezit en dat is wel eens frusterend, vooral voor de mensen van onze denktankcommissie die er al heel wat tijd in hebben zitten.

Maar wij gaan van het positieve uit.

Wij houden u op de hoogte.

Thl.

 

 

 

Miva collecte 28 augustus

Zorg voor de meest kwetsbare groep patiënten is in India niet vanzelfsprekend.

Dit jaar vraagt de Miva aandacht voor een bijzonder project in India, hulp aan terminaal zieken.

De Indiase gezondzorg organisatie CHAI bekommert zich over de mensen die stervende zijn.

CHAI is gestart met opzetten van zorgcentra voor de terminaal zieke mensen in India.

Deze palliatieve zorgcentra kunnen niet zonder vervoer.

 

Doorvoor vraagt MIVA uw steun.

 

 

Bericht uit de werkgroep “Oecumene”  (juni 2016)
Het is bijna een jaar geleden dat de nieuwe werkgroep “Oecumene” van start is gegaan. 
Anneke Huisman (PKN (Protestantse Kerk Nederland) in Berkhout), Joke Admiraal (PKN Ursem),  ds. Oane Reitsma, Jantine Koning (RK De Goorn), Marjo Blankendaal (RK Spierdijk en pr. Nico Knol vormen met elkaar een groep die de ontwikkeling van het streven naar eenheid tussen de Christelijke Kerken handen en voeten geven in onze eigen omgeving. 
Naast het uitwisselen van ervaringen in onze verschillende kerkelijke tradities, in het licht van de Oecumenische ontwikkelingen wereldwijd, en het bespreken van hoe wij hier het werken aan de eenheid kunnen dienen, organiseren wij ook gezamenlijke vieringen. 
Zo waren er in de 40-dagentijd de Vesperdiensten op de woensdagavond. Steeds meer mensen wisten de weg naar deze vieringen te vinden. Tijdens deze bijeenkomsten werd er gecollecteerd voor de vastenactie: de watertanks in Nakuru. Wij kunnen u melden dat er genoeg geld is binnengekomen om namens het Oecumenisch werk een tank te sponsoren. De traditie van een vastenactie was binnen de PKN van onze omgeving nog niet bekend, maar is nu op de agenda gezet van de kerkenraad ! 
De volgende actie die wij willen gaan organiseren is een dienst op zondag 16 Oktober aanstaande in de Bavokerk van Ursem. Deze dienst zal in teken staan van de oogst en hoe wij omgaan met voedsel… “Kromme komkommers en recht bananen” is het thema. 
Schrijf in uw agenda: zondag 16 Oktober 10:00 uur Bavokerk Ursem, een mooie dag waarop wij met de Christenen uit de zusterkerk samen gaan vieren. 
Met vriendelijke groeten de werkgroep: “Oecumene”. 
 
Vastenaktie 2016: een groot succes! (juni 2016)
Zes parochies van regio “De Waterkant” hebben dit jaar gezamenlijk de Vastenaktie voor hetzelfde lokale project gehouden: het watertankenproject in Nakuru, Kenya.
De opbrengst van deze aktie bedraagt voldoende om de bouw van  54 (!) watertanks te kunnen realiseren.  Een uitermate groot succes dus.
In een watertank kan 10.000 liter regenwater: via dakgoten wordt de tank gevuld. Lokaal wordt bepaald bij welke familie een tank op het erf wordt gebouwd. En dit betekent een enorme verandering: er hoeft niet meer met jerrycans grote afstanden te worden gelopen voor (vervuild) water. De meisjes kunnen dan naar school, er is tijd om bedrijfjes te starten etc. Maar bovenal: de gezondheid van de mensen gaat vooruit door de beschikking over goed water.
Een familie bestaat meestal uit drie generaties en omvat tussen de 15 en 20 personen.
U kunt uitrekenen hoeveel mensen in Nakuru u méér dan dankbaar zijn voor uw bijdrage aan dit Vastenaktieproject.
Namens hen zeggen we een welgemeend “DANK JE WEL” tegen de parochianen en vrijwilligers van de deelnemende parochies Hoogwoud, Spierdijk, Spanbroek, De Goorn, De Weere en Zuidermeer.
Namens het 6T Watertank project Rotary Clubs Hoorn en Nakuru Kenya
Hans van Leerdam
Berkhout

 

 

Vastenactie 2016 (mei 2016)

Kortgeleden is de opbrengst van de Vastenactie in Spierdijk bekend geworden.

Met elkaar is er € 1157,05 opgehaald!

Een fantastisch mooie bedrag. Hierbij komt nog van andere kanten een geldbedrag bij.

Zo kunnen we samen met parochies in onze regio een behoorlijke bijdrage leveren aan veilig drinkwater 

in de dorpen in het gebied rondom de stad Nakuru in Kenia.

 

Alle gevers van harte bedankt!

 

 

Pinkstercollecte voor de Nederlandse missionaries  (mei 2016)

Zaterdag 14 mei is er na afloop van de viering gecollecteerd voor de Nederlandse missionaris.

Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen.

De steun van donateurs is onmisbaar. In de jaarlijkse campagne brengen we missiewerk onder de aandacht bij Nederlandse parochies.

Dit jaar had de Week Nederlandse Missionaris het thema van Geloven in de ander. Missionaris of missionair werker zijn, betekent concreet handen en voeten geven aan Geloven in de ander. Door hun werk zeggen zij: Ik geloof in jou. Wie je ook bent, wat je ook doet, waar je ook vandaan komt en hoe anders jij ook bent. Missionarissen en missionair werkers geloven in de kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft deze mensen kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen. Samen gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst.

 Dit jaar mocht o.a. Anneke Kok het gezicht zijn voor de  WNM.

Anneke is geboren in Spierdijk, woont al 25 jaar in Chili waar ze werkt bij vrouwenorganisatie Domodungo. Vrouwen in Chili zijn kwetsbaar, voelen zich minderwaardig, zijn nauwelijks geschoold en economisch afhankelijk van hun echtgenoot. Vaak hebben ze te maken met huiselijk geweld. Bij Domodungo kunnen de vrouwen op verhaal komen met workshops aan de hand van bijbelverhalen.

 

Wilt u het werk van de Nederlandse missionaris ondersteunen kunt u uw bijdrage geven via IBAN: NL30RABO0171 2111 11 voor meer informatie www.weeknederlandsemissionaris.nl  

 

 

 

Lambertustocht op 1 mei.

Het is prachtig weer na een koude ochtend met vorst aan de grond.

Met goede zin zijn we vertrokken naar De Weere.

Daar aangekomen troffen we een aantal deelnemers van de tocht die lopend vanuit Obdam en Spierdijk 

naar De Weere zijn gekomen.

Om tien uur begint de viering, pastor Antonio Tocco gaat ons voor met zang van het Tight Formation.

Pastor Antonio verteld ons van de liefde van Jezus voor ons en onze opdracht dit door te geven.

Na een lekker kopje koffie vertrekken we, onder het luiden van de klok,om kwart voor twaalf.

Met elkaar zijn we met bijna honderd wandelaars.

Op industrieterein De Veken houden we even rust met een versnapering en steken de A.C. de graafweg over.

In het kerkhuis in Spanbroek worden we getracteerd op een kop koffie en is ere een plaspauze.

Verder bij de bananenbocht van Zandwerven krijgen we een appeltje.

Op noordspierdijk staan we even stil bij de boerderij van de familie Buis waar Mary Buis haar jeugd heeft doorgebracht en krijgen we nog een snoepje.

Dan de laatste etappe, richting de kerk van Spierdijk.

Ook hier luiden de klokken als komen aanlopen.

Pastor Anne-Marie van Straaten gaat ons voor de viering waarbij de verbondenheid centraal staat.

Zanggroep Samen zingt hiebij gepaste liederen.

Na deze viering staat de huifkar van de André hoeve klaar om al de chauffeurs en de mensen die vanuit 

De Weere komen weer terug te brengen naar hun dorp.

Al met al een zeer geslaagde Lambertus tocht.

Iedereen die hier aan heeft bijgedragen van harte bedankt!

 

Als we met elkaar onder deze omstandigheden zo’n tocht mogen lopen kunnen we alleen maar dankbaar zijn.

 

 

Plastic Huisvuilbakken op het kerkhof  (apr.2016)

Er staan 2 huisvuilbakken voor de grote container op ons kerkhof. Wilt u voortaan uw plastic bakjes en alles wat plastic is in die twee bakken deponeren, dan doen wij ook weer een klein beetje aan duurzaamheid.

 

Lambertustocht zondag 1 mei  (apr. 2016)

Een wandeltocht van 11,6 km. Van De Weere naar Spierdijk.

 

Het is 1896. Het 12e eeuwfeest van de marteldood van Lambertus.

Om dit te herdenken roept Paus Leo XIII de gelovigen op om ter bedevaart te gaan naar een parochiekerk geweid aan de heilige Lambertus.

In Westfriesland is Lambertus de patroon van de geloofsgemeenschap in De Weere.

 Op 23 september 1896 trok pastoor Kerschner van Spierdijk met 400 parochianen ter bedevaart naar De Weere.

In de loop der jaren is er tussen de dorpen De Weere en Spierdijk een speciale band ontstaan.

Opvallend zijn de huwelijken die zijn voortgekomen uit deze band.

Zoals Wilfred Beemster en Mary Buis.

Zo goed als zeker is nadien deze tocht nooit meer in deze vorm gelopen.

Hoog tijd om deze tocht weer onder de aandacht te brengen.

Zondag 1 mei is het dan zo ver.

Voor deze gelegenheid wordt de tocht in omgekeerde richting gelopen, van De Weere naar Spierdijk.

 

In de morgen om tien uur wordt er begonnen met een Eucharistieviering in De Weere.

Voorganger is pastor Antonio Tocco, m.m.v. het koor Tight Formation. 

Na de zending rond half twaalf vertrekken de wandelaars richting Spanbroek.

In Spanbroek wordt een kort moment stil gehouden om dan verder te trekken naar Spierdijk.

Rond de klok van twee uur hoopt de groep in Spierdijk aan te komen.

Daar wordt de tocht afgesloten met een korte woord en zangdienst, door pastor Anne-Marie van Straaten m.m.v. zangroep Samen.

 

Het inschrijfgeld is € 5,- dit komt voor een groot gedeelte ten goede aan het KWF

Voor degene die niet via carpooling vervoer heeft naar De Weere heen of terug, zal er na afloop gelegenheid zijn om met de huifkar van de Andréhoeve naar De Weere te rijden.

 

Voor meer informatie en opgave: Marieke Snoek Noord-Spierdijkerweg 156 tel: 0229 563217

                                                      Wilfred Beemster Driestedenweg 89           tel; 0229 581383

                                                      Jos van Straalen Wogmeer 127                    tel: 0229 561518

 

 

 

Gemengd koor Soli Deo Gloria  (apr. 2016)

Al jaren een koor van vaste waarde, wat met het opluisteren van de vieringen steeds een waardevolle bijdrage levert aan de sfeer in onze parochiekerk.

Zoals afgelopen zaterdag 26 maart, de Paaswake, gepaste gezangen en liederen geheel aansluitend op de hele dienst.

Onder de deskundige leiding van Ans Blom als dirigent en begeleiding van Marcel Hoebe op het orgel, 

lukt het ze steeds weer om een aardig stukje muziek neer te zetten.

Maar de gemiddelde leeftijd loopt al aardig op.

Dankzij de medewerking van een aantal leden van het gemengde koor uit Zuidermeer lukt het om op hoogtijdagen als Pasen en Kerst een volwaardig koor neer te zetten.

Kortom, ons gemengd koor is hard toe aan versterking.

Degene die graag zingen wil is van harte welkom.

Super zangtalent hoef je niet te zijn.

Samenzingen werkt ontspannend en bied ook sociale contacten.

Er wordt gerepeteerd op donderdag avond in De Mantel aanvang half acht.

Voor wie denkt nog even de kat uit de boom te kijken kan gerust eens komen luisteren en stiekem even meezingen, maar vooral samen een koppie koffie drinken.

 

 vastenactie 2016 Watertanks voor Kenia.  (apr. 2016)

De watertanks worden gebouwd in het gebied rondom de stad Nakuru in Kenia.

Nakukru ligt zo’n 16 km. ten noorden van Nairobi op 2000meter hoogte.

In dit gebied valt gemiddeld evenveel water als in Nederland, bijna 900 mm. per jaar.

Er zijn heuvels, rotsen, weilanden, rivieren en meren.

Toch zijn de watertanks hard nodig.

Nakuru ligt in de Rift valley. Dit is een slenk ofwel, een scheur in de aardkorst.

In deze slenk is veel vulkanische activiteit.

Het gevolg is dat de grond, en daardoor ook het water, stiffen bevat van vulkanische oorsprong.

Daardoor is het bodemwater niet veilig om te drinken.

Dankzij het 6T project worden er watertanks gebouwd om het regenwater op te vangen.

Elke tank is goed voor 10.000 liter water waardoor zo”n 25 mensen 

het hele jaar door voorzien zijn van veilig water.

Dankzij de aanwezigheid van veilig drinkwater krijgen de mensen niet alleen een gezonder leven,

maar ook meer tijd voor school of andere activiteiten.

Door de betere gezondheid is er meer tijd voor het bewerken van een grotere moestuin.

De watertanks zorgen voor een beter leven en ontwikkeling van de bevolking.

Dit project wordt ondersteunt door de Rotary Club Hoorn en Vastenactie.

U kunt uw bijdrage geven aan de collectant of deponeren in het offerblok achterin de kerk.

Hartelijk dank voor uw bijdrage..

 

 

KERKBALANS 2016 (apr. 2016)

Geloven is gratis. Maar het werk van de kerk moet natuurlijk wel gefinancierd worden. Daarom willen we ook in 2016 de actie Kerkbalans van harte bij u aanbevelen. Kerkbalans is de jaarlijkse financiële actie waarmee u uw parochie en al het waardevolle werk dat daar wordt gedaan, ondersteunt en in stand houdt.

Dit jaar, 2016, staat geheel in het teken van ons kerkgebouw opnieuw indelen. Wij willen het kerkgebouw gaan opsplitsen in twee gedeeltes. Het ene gedeelte, het achterste, een Zorgcentrum en het voorste gedeelte kerken.

En daarvoor is heel wat geld nodig.

 

Wij willen daarom vragen om ook dit jaar weer mee te doen met deze actie. De opbrengst van deze actie is van wezenlijk belang om de financiën van de kerk op orde te houden. De gelden die binnenkomen worden echt gebruikt voor onze eigen kerk. Wij hopen daarom op uw bereidwillige medewerking deze actie te laten slagen.

Geeft u ons de mogelijkheid om van blijvende waarde te zijn, voor u en voor anderen voor nu en voor de toekomst.

Uw bijdrage kunt u via de bank(internetbankieren) overmaken op

NL61RABO0148500331 t.n.v. RK. Kerk Spierdijk. 

Uiteraard kan het ook gewoon via een envelop die u afgeeft aan het secretariaat achter de pastorie.

U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan deze actie wilt geven, die overigens deels aftrekbaar is van de belastingen.

Namens het parochiebestuur

Thomas Laan

De actie KERKBALANS heeft tot nu toe  €7324,00 opgebracht. De actie is nog niet afgelopen dus…. 

We proberen weer de € 10.000,00 vol te krijgen, dat zou weer een mooi resultaat zijn.

 

Ter bedevaart naar de Weere.

De Weere is ooit een bedevaartplaats geweest en wel in 1896. Dit blijkt uit een merkwaardig verhaal van de parochie Spierdijk.

Bij gelegenheid van het 12e eeuwfeest van de marteldood van de H. Lambertus had Paus Leo XIII op de gewone voorwaarden een volle aflaat verleend aan hen, die een kerk bezochten toegewijd aan de H.Lambertus. Daar echter in heel Noord-Holland, alleen de kerk in De Weere St.Lambertus tot patroon heeft, trok men, om aan de genoemde geestelijke gunsten deelachtig te worden, naar De Weere.

Op 23 september 1896 trok pastoor Kerschner van Spierdijk met 400 parochianen ter bedevaart naar De Weere. Ongeveer 100 voetgangers liepen voorop. Ze werden gevolgd door 47 rijtuigen, die stapvoets meereden. Men vertrok ’s morgens om half 7 van Spierdijk en kwam om 9.00uur in De Weere aan. Pastoor Kerschner droeg aldaar de H.Mis op voor de bedevaartgangers en pastoor van Leeuwen van De Weere hield de feestpreek. Om 1.00uur was er plechtig lof met verering van de relikwie van St.Lambertus. Om 2.00 trok men biddend huiswaarts. Om 5.00uur ging men onder klokgelui de kerk van Spierdijk binnen. De zegen met het Allerheiligste besloot deze bedevaart. In het octaaf van het feest trokken nog vele parochianen van Spierdijk te voet naar De Weere.

Als besluit staat vermeld: ’Sinds de Reformatie was zeker in deze streek zo’n bedevaart niet gehouden. Moge onze nakomelingen bij het volgende eeuwfeest van St.Lambertus ons voorbeeld volgen’.

Welnu dat was in 1996. Ik kan mij niet herinneren dat er in 1996 een aantal naar de viering in de H.Lambertuskerk te De Weere zijn geweest.

Er staat niet bij vermeld of er ook vanuit Hoogwoud, Spanbroek of Opmeer men ter bedevaart ging naar De Weere.

Bron: parochiearchief

Thl.

 

Lambertustocht vanaf De Weere op zondag 1 mei  (7 apr. 2016)

Lambertus is de patroonheilige van de parochie in De weere.

Bij gelegenheid van het 12e eeuwfeest van de marteldood van de H. Lambertus had paus Leo XIII op de gewone voorwaarde een volle aflaat verleend aan hen, die een kerk bezochten toegewijd aan de H. Lambertus. 

Dit was in 1896.

Op 23 september 1896 trok pastoor Kerschner van Spierdijk met 400 parochianen ter bedevaart naar De Weere.

Naderhand is deze tocht niet meer gelopen.

Hoog tijd om de special band tussen De Weere en Spierdijk met deze tocht weer eens onder de aandacht te brengen.

Zondag morgen 1 mei a.s. wordt begonnen met een eucharistieviering om 10.00uur in de parochiekerk van De Weere.

Voorganger is pastor Antonio Tocco m.m.v. Tight Formation, waar Mary Beemster-Buis ook lid van was.

Na de wegzending vertrekken we via de Vekenweg richting Opmeer.

In Spanbroek houden we een korte stop om daarna richting de kerk van Spierdijk te lopen.

Daar sluiten we de tocht weer af.

De tocht is met elkaar 11,6 km, dus dat moet te doen zijn.

 

Meer informative volgt.

 

 

Zaterdag 20 februari Accordando in de kerk  (febr. 2016)

Het begint een traditie te worden. Aan het begin van een nieuw jaar komt ons fanfarekorps Accordando de viering opluisteren. Zaterdag 20 februari is het dan zo ver.

Elke keer verzinnen ze weer een verrassend element.

Deze keer zal het een samenspel worden van het korps met ons Ypma orgel.

Marcel Hoebe zal het orgel bespelen. Nick Hoogland is de dirigent van Accordando.

Voorganger in de eucharistieviering is pastor Nico Knol.

 

Al met al de moeite van een bezoek waard!

 

 

Zorgcentrum in onze kerk. (febr. 2016)
Ja, U leest het goed. De Denktankcommissie, die hiermee al ruim een jaar mee bezig is, heeft nu toch zeer vergevorderde plannen om een Zorgcentrum te bouwen in onze kerk. Het bisdom en het bestuur van Regio de Waterkant hebben hun volledige medewerking hiervoor gegeven.
Inmiddels zijn er al diverse partijen die een plek in ons kerkgebouw hebben gereserveerd. Het past ook mooi in het plan, omdat dr.C.Wijmans haar praktijk heeft in de pastorie. Het sluit mooi op elkaar aan.
Wanneer we met de invulling van ons kerkgebouw aan de slag gaan hangt af van het verplaatsen van ons Ypma kerkorgel. Dit kerkorgel is een rijksmonument en dan gaat het vaak over veel schijven voordat er toestemming wordt verleend. Maar de vooruitzichten zijn goed.
Wij wensen in ieder geval de denktankcommissie veel succes met de verdere uitvoering van hun plannen.
 

KERKBALANS 2016   (febr. 2016)

MIJN KERK DEELT                     MIJN KERK IN BALANS

MIJN KERK INSPIREERT MIJN KERK ONTROERT

Welke inspiratie geeft u door?

Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie viering, de muziek of de veelzijdigheid van onze kerkelijke gemeenschap. Uw kerk inspireert U.

Die mooie momenten delen we met elkaar. Ze inspireren ons om het goede te doen. Samen zijn we een gemeenschap waar God wordt gezocht en gevonden.

De kerk is een onmisbare pijler in ons bestaan.

Om te kunnen blijven inspireren is geld nodig.

 

Geloven is gratis. Maar het werk van de kerk moet natuurlijk wel gefinancierd worden. Daarom willen we ook in 2016 de actie Kerkbalans van harte bij u aanbevelen. Kerkbalans is de jaarlijkse financiële actie waarmee u uw parochie en al het waardevolle werk dat daar wordt gedaan, ondersteunt en in stand houdt.

Dit jaar, 2016, staat geheel in het teken van ons kerkgebouw opnieuw indelen. Wij willen het kerkgebouw gaan opsplitsen in twee gedeeltes. Het ene gedeelte, het achterste, een Zorgcentrum en het voorste gedeelte kerken

En daarvoor is heel wat geld nodig.

Wij, als parochiebestuur, zijn blij met de actie Kerkbalans. 

Kerkbalans is een gezamenlijke aktie van de Rooms-Katholieke kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op een financiële bijdrage voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Landelijk wordt er veel geadverteerd en d.m.v. spandoeken wordt u er op geattendeerd.

Onze kerk, Wat is het u waard!

 

Wij willen daarom vragen om ook dit jaar weer mee te doen met deze actie. De opbrengst van deze actie is van wezenlijk belang om de financiën van de kerk op orde te houden. De gelden die binnenkomen worden echt gebruikt voor onze eigen kerk. Wij hopen daarom op uw bereidwillige medewerking deze actie te laten slagen.

Geeft u ons de mogelijkheid om van blijvende waarde te zijn, voor u en voor anderen voor nu en voor de toekomst.

Uw bijdrage kunt u via de bank(internetbankieren) overmaken op

NL61RABO0148500331 t.n.v. RK. Kerk Spierdijk. 

Uiteraard kan het ook gewoon via een envelop die u afgeeft aan het secretariaat achter de pastorie.

U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan deze actie wilt geven, die overigens deels aftrekbaar is van de belastingen.

Namens het parochiebestuur

Thomas Laan

 

 

 

Lijdensmeditaties in de veertigdagen tijd  (febr. 2016)

Op Woensdag 17 februari begint de werkgroep voor de eenheid van de Christenen met een serie lijdensmeditaties. Dit is iets nieuws voor zowel de Protestantse Kerk Nederland als de Rooms Katholieke Kerk van onze regio.De eerste meditatie wordt gehouden in de Protestantse Kerk in Ursem en zal worden voorgegaan door pastor Nico en mevr. Anneke Huisman. 

Gun uzelf in deze bijzondere tijd, de 40dagentijd, een half uur rust en bezinning om zo in deze periode inspiratie te vinden en uzelf voor te bereiden op het feest van Pasen. 

De diensten zijn op woensdagavond en beginnen om 19.00 uur. 

17 februari in de NH.Kerk van Ursem

24 februari in de RK. Kerk van De Goorn

2 maart in de dorpskerk van Berkhout

9 maart in de RK.Kerk van Spierdijk

16 maart in de RK.Kerk van de Zuidermeer

 

 

Eigen vastenactieproject van onze regio ‘De Waterkant’ (febr. 2016)

 

Dit jaar is er vanuit onze regio ‘De Waterkant’ een eigen vastenactieproject ingediend. Het gaat om het 6T PROJECT dat gerealiseerd wordt in Kenia. Het is een initiatief van Rotary Club Nakuru in samenwerking met Rotary Club Hoorn. Het project is goedgekeurd door ons Bisdom en door Vastenactie. De Rotary Club Hoorn verdubbelt de opbrengst vanuit de actiebussen en Vastenactie doet daar nog eens de helft bij! Voor de overschrijvingen die u doet naar Vastenaktie is het wel belangrijk om te vermelden dat het om een donatie voor het 6T PROJECT gaat. Al met al goed om aan mee te doen lijkt ons. 

 

Water, bron van alle leven

‘Wat wil je drinken’ wordt er gevraagd. ‘Een glas water graag.’ Een minuut later wordt het je voorgezet. Zo “dood”gewoon voor ons allemaal in Nederland, maar zo “levens”belangrijk voor de mensen in Kenia. Water, met name schoon water, is onontbeerlijk voor het menselijk leven. Klimaatverandering en opwarming van de aarde leiden tot steeds meer waterschaarste. Het rijke westen is voor een groot deel verantwoordelijk voor die klimaatverandering. Solidariteit betonen aan mensen die schoon water ontberen is: ‘Bron van levengevend water zijn.’

Het 6 T Watertankprogramma speelt rondom de stad Nakuru. Om daar aan water te komen moeten soms voettochten van 4 tot 6 uur (heen en terug) gemaakt worden. Veilig drinkwater is het echter niet. Door het bouwen van watertanks waarin 10.000 liter regenwater kan worden opgeslagen kunnen velen beschikken over drinkwater. Na filtering, door bijgeleverde filters, is het water goed drinkbaar. 

De bouw van de tanks vindt plaats met behulp van eigen bouwteams die meestal bestaan uit vrouwen. Materiaal wordt door de projectleiding geleverd en dit beslaat ongeveer de helft van de totale kosten. De plaatselijke bevolking levert zelf arbeid, zand en stenen. Dit werpt zijn vruchten af en de tanks hebben zo extra waarde voor de bevolking. Dit project komt me bekend voor, zo zullen verschillenden onder u denken. Dat klopt. Enkelen van onze parochianen zetten zich al meer dan 10 jaar in voor dit project en mede met vele anderen zijn al 5000 watertanks gerealiseerd. 

De 6 uit het 6T Watertankprogramma staat voor 6 onderdelen/pijlers waaruit het programma bestaat. Daar gaan we u de volgende keer meer over vermelden. Met uw geldelijke bijdrage kan de bron van levengevend water worden uitgebreid. 

Wij hopen dat u de Vastenaktie financieel wilt steunen via de aktie of aktiebus in de kerk, omdat dan de bijdrage verdubbeld wordt.

Overstorten naar Vastenaktie mag vanzelf ook: het IBAN- nummer van Vastenaktie te Den Haag is: NL21 INGB 000 0005850 

De weekendviering van 27 en 28 februari staat in het teken van dit 6 T project en de heer Van Leerdam zal tijdens de viering kort iets vertellen over de watertanks. 

 

 

MOV-groepen regio ‘de Waterkant’ en pastor Anne-Marie van Straaten.

 

 

Voorbereiding 1e communie (febr. 2016)

Er gaat weer een groep kinderen van start met de voorbereiding op hun 1e H.Communie.

De kinderen komen uit Spierdijk en Zuidermeer. 

Zondag 24 januari zullen zij zich voorstellen in de sfeervolle kerk in Zuidermeer.

Ze zullen op 2e Paasdag 28 maart om 10.00uur in een feestelijke viering o.l.v. pastoor Nico Knol en pastores Anne-Marie van Straaten de 1e communie ontvangen.

Cursus Avondwake en Uitvaart

De parochies van Regio de Waterkant willen in het voorjaar een cursus organiseren voor belangstellenden die willen voorgaan in een Avondwake en/of Uitvaart.

 

De cursus wordt gegeven in de Goorn of in Spierdijk bij voldoende deelname. Iedereen die graag wil voorgaan en zich kan inleven in zo’n gebeurtenis kan zich aanmelden bij het parochiesecretariaat, telefonisch of via mail rkparochie.spierdijk@hetnet.nl

 

 

Medewerkersavond  febr. 2016

Afgelopen zaterdag 23 januari hadden wij de tweejaarlijkse medewerkersavond voor alle vrijwilligers die op een of andere manier betrokken zijn bij ons kerk-zijn.

Het was een zeer geslaagde avond in een sfeervolle omgeving met een goede bediening, juiste temperatuur, goede gesprekken en lekkere hapjes.

Tiny Dekker en Els de Boer werden op deze avond in het zonnetje gezet door de voorzitter Thomas Laan. Beide dames zijn al jaren actief in het secretariaat waar zij zorgdragen voor het bijhouden van de misintenties, copie aanleveren voor de Dorpsbanier, copieerwerk voor de liturgiegroepen, ontvangen van bezoekers en de normale secretariële dingen.

Tiny Dekker heeft vanaf 2001 de notulen verzorgd voor de parochievergaderingen, Els zat al vanaf 2000 in het bestuur van de parochie. De notulen verzorgen is een apart kunstje. Je moet goed de hoofd en de bijzaken kunnen scheiden en het in knap nederlands kunnen opschrijven. Dat is een vak apart en dat kon Tiny goed.

In 2014 stopte ze met het notuleren van omdat wij gingen fuseren met de overige parochies van de Regio de Waterkant en ging samen met Els de Boer het secretariaatwerk doen. Daarnaast was Tiny ook nog actief in de siergroep,( De Siergroep bestaat uit  4 groepen die elke week zorgt voor een vers bloemetje op het altaar ). 

Els de Boer heeft naast haar bestuurlijke zaken in de oude pastorie gezorgd voor het schoonhouden van het gebouw en ook toen al voor het aanleveren van copie voor de Dorpsbanier. Elke vrijdagmorgen zat zij toentertijd samen met Els Nootebos in de secretarie. Doordat het pastoriegebouw niet goed geïsoleerd was, was het in de winter ‘niet zo warm’. Nu in het nieuwe secretariaat is het heerlijk vertoeven. Beiden dames zitten elke dinsdagochtend van 9.30uur tot en met 11.30uur op ons secretarie. Koffie altijd van uitstekende kwaliteit.

Kortom zulke mensen kan je niet missen.

Uit handen van de voorzitter kregen zij een oorkonde met de vermelding ‘Vrijwilliger van het jaar’ en uiteraard een mooie bos bloemen.

 

Wij, als kerkbestuur, hopen nog vele jaren van hun diensten te kunnen gebruik maken.

 

 

Sobere maaltijden in oecumenisch verband. (febr. 2016)

 

Jaarlijks is er tussen Aswoensdag en Pasen de vastenperiode. Er zijn ruim veertig dagen die ons de ruimte willen geven voor bezinning en omkeer ter voorbereiding op Pasen. In oecumenisch verband willen we dit jaar een 6-tal sobere maaltijden houden om onze christelijke solidariteit met elkaar uit te drukken. Om onze gemeenschappelijke soberheid richting Pasen gestalte te geven. Om de spiritualiteit vanuit de Bijbelse traditie die ons verbindt uit te dragen. 

 

De vastentijd is een periode in het teken van soberheid: Vasten door dat taartje bij de koffie te laten staan. Of door een extra bezoekje af te leggen aan een zieke kennis. Door bewust stil te staan hoe een gemeenschappelijke toekomst gestalte gaat krijgen. Een sobere maaltijd te houden...

Een tijd van solidariteit voelen met de medemens: De uitgespaarde kosten van de maaltijd thuis, worden verzameld na de sobere maaltijd, gehouden in één van de kerken, en komt ten goede aan twee acties:

Vastenaktie: Watertanks in Nakurru, Kenia. Deze plaats ligt aan een ‘slenk’, een scheur in de aardkorst met veel vulkanische activiteit. De grond en het grondwater bevatten hierdoor ook vulkanische stoffen. Ook al valt er genoeg regenwater, het water uit de rivieren en waterputten zijn door de ‘slenk’ geen veilig drinkwater. Veilig water halen vraagt voettochten van 2 à 3 uur heen èn terug, voornamelijk gedaan door moeders en dochters. Door het bouwen van watertanks komt het regenwater direct in de tanks via daken, goten en regenpijpen. De bouw vindt plaats met eigen bouwteams, ‘bemand’ door vrouwen. 

Kerk in Actie: het protestantse equivalent van de Vastenaktie besteedt elke week aan een ander project aandacht in de 40-dagen tijd. Meer hierover kunt u horen tijdens de bijeenkomsten.

De vastentijd is ook een tijd van spiritualiteit: De hongerdoek ‘Bijbelse Vrouwen’, gemaakt door de Indiase artieste Lucy D’Souza, staat centraal tijdens de sobere maaltijden.    

 

De 6 sobere maaltijden zijn van 17.30 uur – 19.30 uur en worden gehouden op:

Dinsdag 16 februari 2016, St. Lambertuskerk te De Weere Anne-Marie van Straaten

 

Dinsdag 23 februari 2016, HK te Abbekerk Désirée Woudt

 

Dinsdag 1 maart 2016, St. Bonifatiuskerk te Spanbroek Antonio Tocco

 

Dinsdag 8 maart 2016, HK te Hoogwoud Klaas Goverts                        

  

Dinsdag 15 maart 2016, Marcuskerk te Hensbroek Bert Glorie

 

Dinsdag 22 maart 2016, St. Georgiuskerk te Spierdijk Anne-Marie van Straaten

 

Voor opgave aan één of meerdere sobere maaltijden, kunt u een bericht inspreken op 06 - 227 594 61 (pastor Anne-Marie) of 06 - 180 375 41 (dominee Désirée), of via de e-mail:

 

oecumenischesoberemaaltijden@hotmail.com

 

onder vermelding van ‘sobere maaltijd’, naam, telefoonnummer en datum(s) dat u deel wilt nemen. 

U dient zelf een soepkom, lepel en mes mee te nemen. 

De opgave(n) dient uiterlijk zondag vóór aanvang van de te houden sobere maaltijd binnen te zijn.

 

Dominee Désirée Woudt

 

Pastor Anne-Marie van Straaten

 

 

 

Plastic Huisvuilbakken op het kerkhof (jan. 2016)

Er staan 2 huisvuilbakken voor de grote container op ons kerkhof. Wilt u voortaan uw plastic bakjes en alles wat plastic is in die twee bakken deponeren, dan doen wij ook weer een klein beetje aan duurzaamheid.

 

 

OECUMENE…. (jan. 2016)

Sinds de komst van ds.Oane Reitsma is er weer regelmatig overleg op Oecumenisch gebied. Zowel hij als ik hebben de wens om het contact tussen de Protestantse Kerk van Nederland (PKN) en de Rooms Katholieke Kerk (RKK) te verstevigen. 

Momenteel zijn wij bezig een Oecumenische werkgroep in het leven te roepen, waarin we gaan proberen samen activiteiten te organiseren waardoor kennis en wederzijds respect voor elkaars traditie kan groeien, maar ook activiteiten op gebied van vieren en verdieping.

Eén van de vruchten tot nu toe is dat er om de maand een viering in de Berkenhof in Berkhout gaat plaatsvinden. De ene keer zal de PKN deze viering verzorgen de andere keer de RKK. De vieringen in de Berkenhof staan open voor allen die zich hierbij thuis voelen. 

Als iemand van u dit leest en denkt, ik zou wel mee willen doen in de nieuwe Oecumenische werkgroep, laat het me maar weten….! Deze nieuw werkgroep richt zich op het kerkelijk territorium van Ursem, De Goorn, Grosthuizen, Berkhout, Oudendijk, Scharwoude, Avenhorn, Spierdijk en de Zuidermeer. 

 

Hartelijke groeten  mede namens ds.Oane Reitsma en Pastor Nico.

 

 

Cursus Avondwake en Uitvaart (jan. 2016)

De parochies van Regio de Waterkant willen in het voorjaar een cursus organiseren voor belangstellenden die willen voorgaan in een Avondwake en/of Uitvaart.

 

De cursus wordt gegeven in de Goorn of in Spierdijk bij voldoende deelname. Iedereen die graag wil voorgaan en zich kan inleven in zo’n gebeurtenis kan zich aanmelden bij het parochiesecretariaat, telefonisch of via mail rkparochie.spierdijk@hetnet.nl

 

JAAROVERZICHT 2015  (jan. 2016)

 

Zo, dit was dan weer 2015. Wat gaat de tijd toch snel. Vooral als je aan terugkijken bent en ziet wat er in een jaar allemaal gebeurd is. 

Het was af en toe hectisch rondom ons kerkgebouw, vooral in de eerste maanden van het jaar 2015. Bouwbedrijf  Time, met zijn onderaannemers, was druk in de weer om de pastorie te verbouwen tot dokterspraktijk. Het was een grote bouwplaats.

Uiteindelijk is alles weer goed gekomen. Begin maart kon dr. Wijmans haar dokterspraktijk betrekken. Maar het volgende project stond al op stapel. Wat gaan we doen met onze kerkruimte. In de enquête die gehouden is in het dorp bleek dat 85%  de kerk wilde behouden.,. Aan ons de taak om dat realiseerbaar te maken. We weten allemaal dat het kerkbezoek schrikbarend terug loopt en voorlopig ziet het er niet naar uit dat dat op korte termijn weer terugkomt. In samenwerking met het bisdom is er een plan ontstaan om ons kerkgebouw te splitsen. Het altaargedeelte blijft op dezelfde plek, alleen de kerkruimte met z’n banken wordt ingedeeld in kantoorgedeeltes. Het bisdom vond dat een goed plan en leverde al snel een revolutionaire tekening af, maar dat vond de denktankcommissie toch teveel van het goede. Deze denktankcommissie bestaat uit Jan Groot, Siem Schouten, Petra  Sjerps, Jan Vriend, Mieke Schouten. Er werd een nieuwe tekening gemaakt met een andere indeling en zoals de plannen die er nu liggen zijn deze bijna goed gekeurd door alle betrokkenen. Er is door het comité het afgelopen jaar heel wat keren vergaderd niet alleen met elkaar maar ook met de nieuwe huurders, het bisdom, de gemeente etc. Alle lof voor deze initiatiefnemers.

Als u eerdaags weer eens in onze kerk komt kijkt u nog maar een keertje goed rond, want wie weet waar u eind 2016 zit.

 

Maar ook op pastoraal gebied is er het een en ander gebeurd. We hebben afscheid genomen van pastor Fred Deen, die vertrokken is naar de regio Wognum, Zwaagdijk-West en we hebben welkom geheten Annemarie van Straaten, die voorheen werkzaam was in de parochies Hoogwoud, Spanbroek en de Weere. Annemarie gaat de parochies van Spierdijk en de Zuidermeer ondersteunen.

Eind van het jaar 2015 zijn de parochies van de Weere, Hoogwoud en Spanbroek verblijdt met een nieuwe pastoor, Antonio Tocco en voor pastor Paul Vlaar uit Obdam is pastor Bert Glorie gekomen. Op pastoraal gebied zijn alle parochies nu bezet.

Ook zijn we gefuseerd in het voorjaar van 2015  met de andere 9 parochies t.w. de Weere, Hoogwoud, Spanbroek, Obdam, Hensbroek, Ursem, de Goorne, Zuidermeer en Spierdijk van de regio de Waterkant. Er is een onafhankelijk bestuur gekomen en de vice voorzitters zijn nu de leden van het bestuur.

Het regiobestuur vergadert 6 keer per jaar.

Het parochiebestuur blijft gewoon bestaan, alleen er kan nu gezamenlijk meer georganiseerd worden.

 

Wij hebben de afgelopen dagen weer heel wat mensen in onze kerk gehad vanwege avondwake’s en uitvaarten en  het is maar weer eens bewezen dat deze kerk moet blijven.

Wij hopen dat u af en toe een bezoekje brengt aan onze kerk, als is het maar om even na te denken over … en dat mag u dan zelf invullen. Ons kerkgebouw leent zich uitstekend om weer even tot rust te komen en daar nodigen wij u graag voor uit.

Voor de rest draait alles als een trein. Kijkt u maar om uw heen in onze prachtige versierde kerk, gemaakt door onze complete siergroep.

Wij hebben steeds elke week een viering en daarvoor hebben wij heel wat vrijwilligers klaar staan. 

Om onze dank aan hen te uiten is er op zaterdag 23 januari een vrijwilligersavond in de Mantel aanvang; 20.00uur. Noteer deze datum alvast in uw agenda

U krijgt nog een persoonlijk bericht.

 

Dan nog even voor de statistieken

Er zijn  dit jaar 7 mensen overleden, er is een huwelijksvoltrekking geweest, wel niet in de kerk maar op de golfbaan en er waren 4 dopelingen, 13 vormelingen.

 

Namens het parochiebestuur wens ik u een goed uiteinde en een zalig nieuwjaar.

 

Thl.

 

 

Voorbereiding 1e communie  (jan. 2016)

Er gaat weer een groep kinderen van start met de voorbereiding op hun 1e heilig communie.

De kinderen komen uit Spierdijk en Zuidermeer. 

Zondag 24 januari zullen zij zich voorstellen in de sfeervolle kerk in Zuidermeer.

Ze zullen op 2e Paasdag 28 maart de 1e communiew ontvangen

 

sfeervol Kerstconcert 19 december j.l. (jan. 2016)

van het Noord-Hollands jeugd fanfareorkerst.

In eerste instantie was het bestuur niet direct overtuigd of dit concert wel zou aanslaan, maar degene die er bij zijn geweest, kunnen het beamen dat het een zeer succesvol optreden was.

Alle lof aan Nick Hoogland voorzitter van dit orkest,  dirigent van Accordando en spreker van deze avond.

 

Viering van meeleven  (dec. 2015)

Op vrijdag 8 januari 2016 om 19.00 uur is er een viering van meeleven in de kerk van O.L.V. van de Heilige Rozenkrans in De Goorn. Dit keer zal de Zanggroep Samen uit Spierdijk voor ons zingen.

Deze avond gedenken we met elkaar onze dierbaren die zijn overleden. We delen het verdriet en proberen elkaar tot troost te zijn. De namen die we dragen in ons hart schrijven we op het hart en we zetten deze namen in het licht.

Ook u bent van harte welkom. Om te vieren, te bidden, te zingen, te troosten.

En natuurlijk om na afloop samen koffie te drinken.

Voor deze viering kunt u een intentie opgeven, zodat ook de naam van uw dierbare wordt genoemd.

 

Cursus Avondwake en Uitvaart

De parochies van Regio de Waterkant willen in het voorjaar een cursus organiseren voor belangstellenden die willen voorgaan in een Avondwake en/of Uitvaart.

De cursus wordt gegeven in de Goorn of in Spierdijk bij voldoende deelname. Iedereen die graag wil voorgaan en zich kan inleven in zo’n gebeurtenis kan zich aanmelden bij het parochiesecretariaat, telefonisch of via mail rkparochie.spierdijk@hetnet.nl

 

DE BIJBEL LEREN LEZEN…  (dec. 2015)

Tijdens de vieringen in onze kerk lezen we uit de Bijbel. Voor elke dag zijn er bepaalde verhalen gekozen uit zowel het Oude Testament, als het Nieuw Testament. 

Elke dag, dus ook elke zondag, over de hele wereld dezelfde teksten. 

Om de verhalen goed te verstaan en te begrijpen is het belangrijk dat er een goede uitleg is tijdens de vieringen, maar daarmee red je het nog niet om tot de volle diepte en begrip van de verhalen te komen. ‘Wat staat er ….. waarom …..’…  De invloed van de politiek in die tijd, de cultuur, de manier van samenleven, de religie... 

Vanaf Januari is er een mogelijkheid om samen dieper in te gaan op de verhalen uit de Bijbel. De eerste avond staat in het teken van een inleiding op het ontstaan van de Bijbel, 

de avonden daarna lezen we steeds de teksten die tijdens de kerkdiensten centraal staan en zullen we deze bespreken en uitrafelen.  De Bijbelles is om de twee weken op de dinsdag op de pastorie van De Goorn.  We beginnen op dinsdag 5 januari om 19:30 uur. 

Wilt u zich aanmelden ?.... dan graag via pastornico@ziggo.nl

 

 

OECUMENE…. (dec. 2015)

Sinds de komst van ds.Oane Reitsma is er weer regelmatig overleg op Oecumenisch gebied. Zowel hij als ik hebben de wens om het contact tussen de Protestantse Kerk van Nederland (PKN) en de Rooms Katholieke Kerk (RKK) te verstevigen. 

Momenteel zijn wij bezig een Oecumenische werkgroep in het leven te roepen, waarin we gaan proberen samen activiteiten te organiseren waardoor kennis en wederzijds respect voor elkaars traditie kan groeien, maar ook activiteiten op gebied van vieren en verdieping.

Eén van de vruchten tot nu toe is dat er om de maand een viering in de Berkenhof in Berkhout gaat plaatsvinden. De ene keer zal de PKN deze viering verzorgen de andere keer de RKK.  Op 22 December om 15:30 uur is de Oecumenische Kerstmis viering, waarin Ds. Reitsma en ik samen zullen voorgaan. De vieringen in de Berkenhof staan open voor allen die zich hierbij thuis voelen. 

 

Als iemand van u dit leest en denkt, ik zou wel mee willen doen in de nieuwe Oecumenische werkgroep, laat het me maar weten….! Deze nieuw werkgroep richt zich op het kerkelijk territorium van Ursem, De Goorn, Grosthuizen, Berkhout, Oudendijk, Scharwoude, Avenhorn, Spierdijk en de Zuidermeer. 

 

Hartelijke groeten 

mede namens ds.Oane Reitsma

 

Pastor Nico.

 

 

ADVENTSACTIE 2015       (dec. 2015)

HELP DE MOEDER ZORGEN VOOR HET KIND

 

Moeders helpen om hun kinderen een betere toekomst te bieden: dat is het doel van het Adventsactieproject in Cambodja.

De stichting bestaat uit een school en een opvang voor kinderen zonder ouders, of met ouders die niet in staat zijn voor hen te zorgen. Voor 2016 is de wens uit te breiden naar ondersteuning van moeders die nog wel, maar onder barre omstandigheden, voor hun kinderen zorgen.

De stichting ondersteunt kansarme kinderen met veilige huisvesting, kwalitatief onderwijs, voeding en alle andere levensbehoeften. De 15 kinderen van 5 tot 19 jaar die worden ondersteund, zijn blootgesteld aan huiselijk geweld, drugs- en alcoholmisbruik. Hun ouders konden niet meer voor hen zorgen vanwege ziekte (waaronder HIV) of extreme armoede, veel voorkomende problemen in An Dong Village.

Voor dit doel is er zondag 29 november gecollecteerd.

De opbrengst was € 111,00  Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Meer over de adventsactie kunt u lezen op www.adventsactie.nl 

 

 

 

Kerstconcert van het Noord-Hollands jeugd fanfare orkest (nov. 2015)

Voor het Noord-Hollands jeugd fanfare orkest is het een traditie om elk jaar vóór Kerst een concert te geven.

Elk jaar, steeds op een andere locatie.

Dit jaar willen ze in onze kerk dit concert komen geven.

Dat zal zijn op zaterdag 19 december a.s. 

Zo snel mogelijk ná de viering van 19.00 uur.

Deze viering zal pastor Nico Knol de voorganger zijn.

Zangroep Samen zal dan zingen.

In de tussentijd van opbouwen voor het orkest zal er koffie/thee zijn.

U bent dus een hele avond onder de pannen.

U bent van harte welkom

 

 

Maatje(s) voor Bert (nov. 2015)

U heeft ze ongetwijfeld wel een zien zitten in de kerk. Op de voorste bank.

Johan en Bert. 

Ze zijn er bijna elke keer bij.

Zodra Johan de klok hoort luiden zal hij zijn best doen om bij de kerk te komen.

Al enige tijd is het voor Bert moeilijker om met Johan mee te gaan.

Toch wil hij graag naar de kerk.

Is er iemand die Bert voor de viering wil ophalen en na de viering weer terug wil brengen?

Bert kan nog wel komen lopen naar de kerk maar heeft daar wel hulp bij nodig.

    Op de Reigersdaal afdeling van De Oever zijn er nog meer klusjes waarvoor ze een vrijwilliger zoeken.

Werken in de tuin, een stukje wandelen met Anna, een dame van 80 jaar en dan ’n koppie doe bij Maria.

Degene die hier wat tijd voor over heeft kan zich melden bij de kerk,

of Gijs de Boer gijsjedeboer@esdege-reigersdaal.nl 

 

Zondag 29 november deurcollecte voor de Adventsactie (nov. 2015)

Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de tijd voor Kerstmis. We ondersteunen het hele jaar missionaire ondernemers en onderneemsters in Nederland die samenwerken met Katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden. We geloven in de waarde van relaties en kleinschalige projecten. De kernboodschap van de Adventsactie is "Kom samen in actie om hoop te brengen in het Licht van Kerstmis". Er is geen duisternis in staat om licht te overschaduwen, maar het kleinste lichtje kan de grootste duisternis verdrijven.

We zien onze katholieke kerk als een ‘force for good’ in de wereld. Duizenden mensen in Nederland spannen zich belangeloos in om mensen in ontwikkelingslanden in en door de katholieke gemeenschappen daar te helpen met hun ontwikkeling. Die missionaire ondernemers verdienen het om gezien en gesteund te worden.

 Adventsactie is geïnteresseerd in de mens achter de stichting en denkt mee. Als we een project adopteren doen we dat omdat we geloven in het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld goed besteed is en vooral dat het project herkend en erkend wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak is voor ons essentieel. Waar nodig helpen we de missionaire ondernemers in ons land om hun goede inzet sterker te maken door ze in contact te brengen met organisaties die over nuttige kennis en ervaring beschikken.

 Onze Nederlandse katholieke kerk is altijd sterk geweest in de missie. Dat zijn we nog steeds! We willen graag mensen helpen in de derde wereld, maar we willen nog liever dat zij leren om zichzelf te helpen. We geloven in de betrouwbaarheid van het kerkelijk netwerk: we weten wie we kunnen aanspreken en vragen om een bewijs van erkenning door de lokale kerkelijke overheid. Onze projecten komen ten goed aan alle mensen. Ook dat is een kenmerk van kerkelijk ontwikkelingswerk; ze staat open voor alle mensen in nood. Door zo te werken kunnen we met weinig overhead toe.

 We noemen ons werk: missie en ontwikkeling. Missie omdat we onze inspiratie putten uit het Evangelie van het Mensgeworden Woord. Ontwikkeling omdat het Woord gedaan moet worden: door mensen die geven om elkaar. Hier en daar.

 

Oecumenische viering ‘De roep van de aarde horen!’ (nov. 2015)

Op zondag 29 november om 10.00 u openen de geloofsgemeenschappen PKN Het Vierkant, PKN Midden West Friesland en de RK parochies regio de Waterkant de Advent met een oecumenische viering. De Advent is een tijd van bezinning. Het is ook een tijd van uitzien-naar ofwel verlangen. Dit verlangen brengen we tot uitdrukking door iedere week één kaars meer aan te steken aan de adventskrans. 

Van 30 november tot 11 december wordt in Parijs de VN Klimaatconferentie gehouden. Ook de Nederlandse kerken gingen op weg naar een rechtvaardige klimaattop. Van 6 september tot 15 november waren er verspreid over Nederland verschillende etappes van een klimaatloop. Op 3 oktober ging de wandeling van Alkmaar naar Egmond Binnen. 

Bij de oecumenische viering aan het begin van de Advent willen wij ook stilstaan bij onze verantwoordelijkheid voor een goed klimaat zodat er toekomst blijft voor onze kinderen, kleinkinderen en vele generaties na ons. 

U bent van harte uitgenodigd voor de viering ‘De roep van de aarde horen!’ op zondag 29 november om 10.00 u in Aartswoud. 

Namens de Werkgroep Oecumenisch Midden West-Friesland, Jan Verbruggen

 

Jambo koor komt 13 december naar Spierdijk (nov. 2015)

Een begrip in West-Friesland: een Hollands koor zingt Afrikaanse liederen.

Al sinds 1991 is het Jambokoor te horen in West-Friesland en ook ver daarbuiten.

Zo verzorgen ze elk jaar zo'n 8 keer de zang bij kerkdiensten en daarnaast bij diverse concerten in de wijde omgeving van Zuidermeer, het thuisfront.

De doelstelling is: 

“De vreugde die zo essentieel is bij kerkdiensten in Afrika binnenbrengen in onze westerse kerken”. 

Naast de zang wordt er gedanst en dragen ze kleurige Afrikaanse kleding. 

Zo hopen het koor dat hun doelstelling volledig wordt bewaarheid.

Inmiddels heeft “een groot deel van Nederland” het koor ontdekt.

Ze hebben gezongen in Amsterdam, Didam, Apeldoorn, Capelle aan den IJssel, Delft, Haalderen, Leeuwarden, Heeg, Bolsward en Uithoorn. 

Hierbij ging het voornamelijk om ondersteuning van acties ten bate van goede doelen die plaatselijk werden gehouden.

Ieder jaar zingen bij de “Dag van Uganda” ter ondersteuning van het werk van de “Stichting Werkvoortzetting Pater Kees Spil”, de missionaris uit Zuidermeer die tijdens zijn roepingswerk in Uganda in 1988 werd vermoord.

De teksten en melodieën komen uit verschillende Afrikaanse landen

en bevatten verschillende Afrikaanse talen/dialecten.

Van het begin af aan staat dit koor onder leiding van Teun Steur.

De pianoklanken komen van Wilbert Commandeur.

Zondag 13 december kunt u meedeinen, dan komt er een Afrikaanse kleur en klank aan de viering.

Voorganger in deze viering is pastor Bert Glorie.

 

Op reis door het land van geloven  14 sept. 2015

Een cursus voor mensen op zoek naar een zinvolle invulling,

die zich willen verdiepen in hun geloof

Wat is de opzet van de cursus?

De deelnemers op verkenning laten gaan in het “Land van Geloven” door middel van

ervaringen, ontmoeting en uitwisseling met ‘mede-reisgenoten’ aan de hand van het boek

'Op reis in het Land van Geloven'.

Korte beschrijving van de inhoud van de cursus

Aan de hand van zeven bestemmingen worden bronnen van inspiratie, traditie en actueel

geloven verkend. Elke bestemming begint met een filmfragment (panoramafilmpje) van zo’n

15 minuten. Na het bespreken van de filmbeelden gaan de deelnemers actief aan de slag

met verschillende opdrachten en oefeningen, die ingaan op geloofservaring en kennis van de

traditie. Excursies kunnen deel uitmaken van het programma. Een bezoek aan een

bestemming wordt altijd afgerond op een zogeheten ‘pleisterplaats’: een werkvorm waarin

teruggekeken wordt en ieder nagaat wat hij of zij van deze bestemming meeneemt.

Het cursusboek ‘Op reis in het Land van Geloven’ biedt het kader. Het echte avontuur

gebeurt in de ontmoeting en uitwisseling met reisgenoten in de groep, aan de hand van de

opdrachten, het beeldmateriaal en prikkelende werkvormen. Er is een wisselwerking tussen

het verkennen en onderzoeken van de geloofstraditie en het luisteren naar je eigen

levensgeschiedenis. Een belangrijk uitgangspunt van de cursus is dat de deelnemers bereid

zijn om elkaar hierbij in vertrouwen te nemen en met respect te bevragen. De begeleiders

zien hierop toe.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Marjo Blankendaal of Thomas Laan.

  

 

Vredesweek 19 t/m 27 september Thema Vrede Verbindt (14 sept. 2015)

Voor vrede heb je de ander nodig. Mensen die naast je staan én mensen die misschien niet tot je directe omgeving behoren. Mensen die je dagelijks als vreemde op straat tegenkomt. Die ander is dichtbij maar ook zo ver weg. Die ander maakt ons soms zelfs angstig waardoor spanningen, ook in onze eigen samenleving, kunnen oplopen. We hebben een keuze. Trekken we ons onverschillig terug en keren we de ander de rug toe of organiseren we samen een tegenkracht tegen angst en polarisatie? 
De Vredesweek van 2015 roept op tot ontmoeting en verbinding. We zoeken verbinding met mensen die zich willen inzetten voor vrede. In Nederland, maar ook ver daarbuiten. Graag stellen we vier moedige bruggenbouwers voor uit binnen- en buitenland die de komende Vredesweek in de schijnwerpers staan. Zij organiseren ieder op hun eigen manier de tegenkracht in hun eigen omgeving. Zij tonen de moed om elke dag onder moeilijke omstandigheden te gaan voor vrede en verdienen onze steun.

NAWRAS (IRAK)

Het valt niet mee om je in Irak, te midden van een heftige strijd tussen ISIS, Koerdische strijders, het Irakese leger en een westers-Arabische coalitie, uit te spreken voor vreedzaam samenleven. Toch is dit precies wat Nawras (1985) uit Irak elke dag doet. 

Nawras kan onze steun goed gebruiken. Als mensen om je heen worden geworven voor een gewelddadige strijd, is het lastig en vooral heel moedig om je voor vrede te blijven inzetten. Het helpt dan enorm als iemand dan tegen je zegt: “Ga zo door!”

PARIDE TABAN (ZUID-SOEDAN)

Kunnen verschillende etnische groepen in vrede samenleven in Zuid-Soedan? Het vredesdorp Kuron, dat in 2005 gesticht is door Paride Taban (1936), bewijst het!  

Help vredesdorp Kuron en het werk van PAX wereldwijd door donaties in te zamelen.

OLENA (OEKRAÏNE)

Als de mensen in Oekraïne vredig met elkaar willen samenleven, moeten ze met elkaar in gesprek gaan en blijven. Olena Hantsyak-Kaskiv gelooft hier heilig in en laat daarom mensen uit verschillende groepen met elkaar kennismaken en in gesprek gaan over gemeenschappelijke waarden
 Olena heeft grote behoefte aan betrokkenheid uit (West-)Europa. Daarom vragen we je om je betrokkenheid met de mensen in Oekraïne en het werk van Olena te tonen.

SAID (NEDERLAND, NIJMEGEN)

Bruggenbouwer Saïd Bouharrou (1979), bestuurslid van de Nijmeegse Al-Moslimin Moskee, maakt zich hard voor verbroedering en verdraagzaamheid. In het dagelijks leven is Saïd ondernemer en vader, en in zijn vrije tijd organiseert hij via debatten en ontmoetingen solidariteit en verdraagzaamheid. 

Lees meer op www.paxvoorvrede.nl 

 

Cursus icoon schilderen  1 sept. 2015

In Hoogwoud wordt in het komend najaar voor de 10e  keer een cursus icoon schilderen gegeven. Deze cursus is zowel voor beginners als voor gevorderden en staat onder leiding van de bekende icoonschilder Simon Koopman.

De cursus, bestaande uit 12 opeenvolgende bijeenkomsten op donderdag, wordt gehouden in de parochiezaal aan de Herenweg  7 in Hoogwoud.  Aanvang is op donderdag 10 september.         Tijden zijn 13.15 uur -16.00 uur.

Bij voldoende deelname kan ook van 19.30 – 22.30 uur een avondcursus worden gehouden.

Voor nadere informatie en voor opgave kunt u zich wenden tot Joop Verwey,                                      

 e-mail: joopenciske@hotmail.com.    Telefoonnr.: 0226 – 754542 of 06-14183920 

 

 

GA JE MEE……. 1 sept.2015

Lourdes of Israël ? U mag kiezen… maar beiden beloven prachtige reizen te worden.

Van 8 tot en met 13 Oktober naar Lourdes met de VNB (Ver.Nat.Bedevaarten) o.l.v. Yvonne Heddes en mijn persoon. Jaren lang hebben wij ervaring met het begeleiden van Lourdes bedevaarten. Vooral al je nog nooit naar Lourdes bent geweest en best wel nieuwsgierig bent naar die bijzondere plaats, ben je goede handen.

 

En dan Israël, samen met Ya’acov en Bernardine Nof uit Jeruzalem en ondersteund door Krukzieners Reizen uit Amsterdam organiseer ik een reis van 5 tot en met 12 November.

Hun kennis en ervaringen met dit soort reizen en de geweldige leiding van mevr. Ayala Zion (Nederlandse) onze gids staan garant voor een goed kennismaking met de cultuur en de bijzondere, heilige plaatsen in dit land.

 

Meer informatie mail naar pastornico@ziggo.nl

 

 

Viering van meeleven…. 1 sept.2015

Wat is een viering van meeleven?

Een viering van meeleven is een viering van Woord en Gebed waarin we recht doen aan mensen met verdriet, waarin we de mensen die ons zijn voorgegaan naar het Vaderhuis gedenken en herinneren.

Wanneer er in onze regio een parochiaan overlijdt, dan is het tijdens avondwake en uitvaart druk in de kerk. Veel mensen willen hun meeleven betuigen, laten merken dat ze stil staan bij deze overledene en de nabestaanden tot steun willen zijn.

Dan is het fijn dat wij de traditie van avondwake en uitvaart kennen. Dat geeft structuur aan afscheid nemen, aan meeleven.

Maar dan komt de tijd daarna…..Van veel nabestaanden hoor ik dat in de tijd daarna soms maar weinig wordt gehoord van al die mensen die wel in de afscheidsvieringen waren. En men heeft het zo nodig: een beetje troost, een beetje aandacht.

Maar hoe doe je dat? Sta je zomaar op de stoep? Is dat niet gek? Wat zeg je dan? Moet je over het verdriet beginnen of toch maar beter niet teveel emotie oproepen?

Vanuit de parochie De Goorn willen we laten merken dat we meeleven, ook al is het al wat langer geleden dat je afscheid moest nemen van een dierbaar iemand. Want intens verdriet verandert wel, maar gaat nooit over.

Het doet de mensen in rouw goed om te weten dat er aandacht is voor hun verdriet en  dat er tijdens deze vieringen steeds weer mensen komen meevieren om te laten zien dat ook zij nog denken aan de overledene.

Daarom houden we een aantal keren per jaar een ‘viering van meeleven’. Een viering waarin we samen gedenken, de namen van onze geliefden opschrijven en een kaarsje voor ze branden. We lezen uit de Bijbel, dragen een gedicht voor en zorgen voor passende muziek. Ook is er ruimte voor de eigen inbreng van nabestaanden. 

Na de viering is er gelegenheid om na te praten bij de koffie en de thee.

Op vrijdag 11 september om 19.00 uur is de eerstkomende viering van meeleven in de parochiekerk van de Goorn. Deze avond hebben we een gastkoor! Het Ritmisch Koor uit Waarland o.l.v. Amy Slijkerman.

U bent allemaal van harte welkom!

 

 

Tineke de Boer-Bleeker

 

 

MIVA ondersteunt pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Pioniers zijn mensen die het voortouw durven nemen en zich inzetten voor kansarme bevolkingsgroepen. Vaak werken zij aan kleinschalige projecten in afgelegen gebieden. Goed vervoer en communicatiemiddelen zijn daar onmisbaar. MIVA helpt pioniers om deze middelen aan te schaffen.

Dokter Hervé is hoofdarts in een ziekenhuis Congo. Hij zet zich, samen met zijn medisch team, in om de cholera epidemie te overwinnen. Hij behandelt patiënten en geeft voorlichting. Cholera is een infectieziekte, die leidt tot diarree en uitdroging. Het is een veelvoorkomende doodsoorzaak in Congo. Als verantwoordelijk districtsarts doet Hervé er alles aan om deze ziekte te bestrijden.

Het belang van voorlichting

“Mensen krijgen de ziekte door besmet drinkwater of door het eten van groente of vis die gewassen zijn met besmet water. Als je eenmaal bent besmet, dan krijg je binnen twee dagen, en soms al na 6 uur,uitdrogingsverschijnselen. Behandeling met vocht of antibiotica is cruciaal. In het afgelegen gebied waar wij werken, hebben onze patiënten vaak niet de mogelijkheid om snel naar de kliniek te komen. Daarom is voorlichting geven zo belangrijk,” vertelt Hervé.

Zaterdag 29 augustus is er een deurcollecte voor de Miva

 

 

kruisheer Jan Koopman overleden  12 juli 2015

Afgelopen zaterdag overleed toch nog vrij plotseling Kruisheer Jan Koopman (86). Deze markante persoonlijkheid, die als enige Kruisheer tot op het laatst zijn pij met trots droeg, woonde de laatste jaren in verzorgingshuis St. Jan.

Pater Koopman werd in 1929 in het Noord-Hollandse Hensbroek geboren. Al snel voelde hij zich aangetrokken tot de Orde van het Heilig Kruis, waar hij in 1951 werd geprofest. Vijf jaar later werd hij priester gewijd en in 1964 kwam hij naar Uden. Hij werd godsdienstleraar aan de Aloysius-Mavo. In 1970 werd hij tot prior gekozen van het Udense Kruisherenconvent. Lange tijd is hij ook een geziene kapelaan geweest van de Udense Paulusparochie.

In 1987 kreeg hij een benoeming voor Zaïre (het eerdere en latere Congo). Daar heeft hij, tot enkele jaren geleden, met volle inzet gewerkt.

De afscheidsviering voor pater Koopman is op donderdag 16 juli om 14.30 in de Kruisherenkapel. Aansluitend wordt zijn lichaam bijgezet op het Kruisherendeel van de Algemene Brregraafplaats aan de Bronkhorstsingel in Uden.

 

 

Overwegingen (juli 2015)
Elk weekend maken onze voorgangers overwegingen. ( preken van vroeger ) Zij zijn daar vaak  een hele tijd mee bezig om een goede overweging neer te zetten. De ene keer lukt het gelijk en de andere keer kan je de juiste woorden niet vinden en dan moet je er een tijdje ‘vanaf’ om later weer verder te gaan. Wij vinden het jammer dat deze overwegingen niet iedereen kan horen. Daarom zijn we van plan om de overwegingen op onze website te zetten. Dan kunt u thuis op uw gemak de overweging van het weekend na lezen. 
U gaat naar kerkspierdijk.nl en ziet links de tekst overwegingenbuttom en die klikt u aan.
Wij wensen u daar veel leesplezier mee.
 

 

ZOMERTIJD ( juli 2015)
Ondanks dat het zomertijd is, zijn er nog verschillende activiteiten.
In onze eigen gemeenschap, maar ook in de plaatsen om ons heen is er van alles te doen.
 
Vrijdag 10 juli is pastoor Koning 60 jaar priester.
            Dit viert hij zaterdag 18 juli met een eucharistieviering om 11.uur 
            in het Sint Jozefhuis Johannahoeve 4 te Oosterbeek
 
Zondag 26 juli wordt Gennel Sajul Tabamo samen met haar zoontje gedoopt.
Gennel is de echtgenote en Jasper is de zoon van Michel de Vries.
Het is al weer heel veel jaren geleden dat er een volwassen doop was bij ons in de gemeenschap.
Gennel zal ook het vormsel ontvangen.
Unieke gebeurtenis dus.
 
Zaterdag 15 augustus komen de vrienden van het Gregoriaans de viering van Maria ten Hemelopneming opluisteren. Pastor Nico Knol zal voor gaan in deze viering, dus zeker weer de moeite waard.
 
Zaterdag 29 augustus is er de jaarlijkse collecte voor de Miva.
Samen met u kunnen we het verschil maken in ontwikkelingslanden. De MIVA kan vele pioniers helpen aan transport- en communicatiemiddelen. Zonder u staan zij stil! MIVA brengt mensen in beweging. 
 
Van de zomeravondfilms draait a.s. woensdag 15 juli al weer de laatste film in het Abbehuisje naast de kerk in Abbekerk.
            De film “Music of te Heart” met in de hoofdrol Meryl Streep.
 
Dan kunnen we er ook op uit trekken voor een zomerwandeling;
Wandelen met de seizoenen 
Op zaterdag 25 juli organiseert de Franciscaanse Beweging een wandeling in de omgeving van Hoogwoud. Deze wandeling gaat in onze eigen omgeving vooral langs nieuwe wandelpaden door het Westfriese landschap. Deze prachtige wandeling is ongeveer 13 km lang. Er is ook een kortere versie. 
Het thema van de wandeling is ‘Kwetsbaarheid als kans’. Het is een gewaagd thema in onze samenleving van ‘Opkomen voor jezelf’ en ‘Weerbaarheid’.  
We vertrekken om 10.15 u vanaf de kerk St. Jans Geboorte, Herenweg7 1718 AB Hoogwoud. Onderweg bezoeken we het Rundveemuseum Aat Grootes in Aartswoud. Hier gebruiken we de meegebrachte lunch. We sluiten de wandeling om ongeveer 14.30 u af in de kerk van Hoogwoud. De kosten zijn €5,- p.p. Opgave bij Jan Verbruggen jcj.verbruggen@quicknet.nl (0226-351951). Telefoonnummer voor de thuisblijvers tijdens de wandeling: 06-12464100.
 
Ook kunnen we er op uit om al het mooie van Gods schepping vast te leggen;
Fotowedstrijd met kwetsbare natuur als thema
De Franciscaanse Gideonsbende vraagt aandacht voor de kwetsbare natuur en roept deze zomer een fotowedstrijd in het leven. Ruben Smit, natuurfotograaf en regisseur van De Nieuwe Wildernis is juryvoorzitter en zal zijn oordeel vellen over de inzendingen.
De mooiste bloemen kunnen zomaar vertrapt of opgegeten worden. De balans in de ecosystemen is precair en kan door het minste of geringste verstoord worden. Tegelijkertijd is de natuur ook zeer weerbaar. Bloemen richten zich weer op en dieren passen zich razendsnel aan veranderde omstandigheden aan. De Franciscaanse Gideonsbende daagt je uit een foto te maken van wat jij onder kwetsbare natuur verstaat.
Voor deelname stuur je jouw foto (maximaal 2 per persoon) vóór 1 september 2015 digitaal naar 
info@franciscaansebeweging.nl
Een afdruk van 18x24 cm met jouw naam, adres en leeftijd op de achterkant stuur je naar:
Franciscaanse Gideonsbende
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA ’s-Hertogenbosch
Er zijn drie leeftijdscategorieën in de fotowedstrijd; 7 tot 19, 19 tot 50 en 50+. Iedere winnaar mag kiezen uit de volgende prijzen: 2 toegangskaartjes voor de voorstelling Franciscus Spreekt op 2 oktober in Den Bosch, de vier themaboekjes van Hans Sevenhoven Eenvoud, Betrokken, Kwetsbaar en Vredelievend (De laatste verschijnt in 2016), een jaarabonnement op het Franciscaans Maandblad of een jaarabonnement op Franciscaans Leven. 
De prijsuitreiking vindt plaats op de inspiratiedag van de Franciscaanse Beweging over ‘kwetsbaarheid’ op 21 november in Den Bosch. De winnaars krijgen begin november bericht. Op 21 november zullen de beste inzendingen tevens tentoongesteld worden. De tentoonstelling kan na deze datum via de Franciscaanse Beweging geleend worden. Kijk ook op www.franciscaansegideonsbende.nl. 
De Franciscaanse Gideonsbende is een initiatief van de Franciscaanse Beweging (FB). De Franciscaanse Gideonsbende wil een landelijke 'bende' zijn. Dit doet zij door met regelmaat suggesties naar buiten te brengen voor acties tegen onrecht en armoede die in het hele land zowel individueel of samen met anderen kunnen worden uitgevoerd. 
 

 

Pater Cees Koning viert diamanten jubileum. (juni 2015)
Onze vroegere pastoor Cees Koning, die nu rustende is in het Sint Jozefhuis in Oosterbeek viert op 18 juli 2015 zijn Diamanten (60 jaar) jubileum als priester.
Pastoor Cees Koning is priester gewijd op 10 juli 1955 in De Weere en heeft in onze parochie en de parochie van de Zuidermeer  gewerkt van 1989 tot 1995. Zijn woning was de pastoriewoning in de Zuidermeer.
U bent welkom voor de koffie in Oosterbeek om 10.00uur en de plechtige H.Eucharistieviering vindt plaats om 11.00uur op zaterdag 18 juli  a.s.
U kunt natuurlijk ook een kaartje sturen. T.a.v. C.Koning Sint Jozefhuis  Johannahoeve 4  6861 WJ Oosterbeek
 
Nieuwe kerkhofmedewerkers  (juni 2015)
Sinds enige tijd zijn er een paar nieuwe krachten aangetrokken voor onze kerkhofmedewerkersgroep.
T.w. Niek Smal uit de Wogmeer en Jan Oly. 
Niek zal de groep van André van Baar gaan versterken en Jan komt bij de groep van Cor Smit. Inmiddels hebben zij al een paar keer meegedraaid en het is ze goed bevallen. Wij wensen ze in ieder geval veel plezier .
 
BEDEVAART NAAR KEVELAER 
VAN 29 JUNI TOT EN MET 1 JULI 2015   (juni 2015)
De diocesane bedevaart naar Kevelaer van het bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert vanuit Noord-Holland een driedaagse busbedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, waar Maria als de Troosteres der Bedroefden wordt vereerd. Kevelaer maakt de pel¬grim een ander mens, jong èn oud. We gaan een paar dagen weg van huis om gesterkt door de genade en de moederlijke troost van Maria, bemoedigd door de kerkelijke plechtigheden en geïnspireerd door de predika¬ties, weer huiswaarts te keren. Kevelaer biedt goede gastvrijheid voor alle momenten van de dag: rust en stilte rond de Genadekapel, terrasjes voor een kopje koffie of een verfrissend drankje en goede hotels met een familiaire sfeer. Kevelaer is ook bekend om zijn vele moderne, christelijke kunstwerken.
Op maandag 29 juni a.s. vertrekken de bussen uit o.a. Langedijk, Alkmaar, Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Hoorn, Volendam en Amstelveen (bij voldoende opstappers per locatie). De bedevaart wordt begeleid door priesters, als pastoor Eric van Teijlingen, pastoor Eugène Jongerden en diaken John Versteeg. Thema van de bedevaart dit jaar is: “Maria, troost en vreugde”. Het programma in Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartskaars aan Maria wordt aangeboden. ‘s Avonds is er een plechtige eucharistieviering.  Op dinsdag wordt ’s ochtends de Kruisweg overwogen en een Sacra¬ments¬processie gehouden. ’s Middags is er een bijzonder Maria-uurtje. ’s Avonds viert mgr. Jan van Burgsteden een pontificale hoogmis, welke wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek. De dag wordt afgesloten met een lichtprocessie over het plein rond de Genade¬kapel. Na de ochtendmis op woensdag wordt afscheid genomen van Kevelaer. Na de lunch vertrekken we weer uit Kevelaer en zijn we aan het eind van de middag weer thuis.
Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met mevrouw Janny Versteeg (telefoon: 023-5360615 of: zieken@xs4all.nl). 
 

 

 Zomeravondfilms ( juni 2015)
De zomeravondfilms hebben dit jaar als thema: Leef je droom!!!! 
De films beginnen om 19.30 uur, inloop met koffie v.a. 19.00 uur. Na afloop is er bij een hapje en een drankje gelegenheid om na te praten over de film. Toegang vrij, wel is er een open schaal collecte ter bestrijding van de onkosten. 
 
Des hommes en des dieux (2012):

 Een klooster, hoog in de Maghrebijnse bergen in Algerije. Acht monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Terreur en geweld nemen echter de bovenhand in de regio. Ondanks het toenemende gevaar groeit de vastberadenheid van de monniken om te blijven. Als ze besluiten om enkele gewonde terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten furieus en zetten hen onder druk om terug te keren naar Frankrijk. Zullen de monniken gehoor geven aan dit dreigement???? Of betekent voor hen ‘je droom leven’  vasthouden aan je idealen en roeping onder zeer gevaarlijke omstandigheden???? Door indringend camerawerk en prachtig ingetogen spel van de acteurs  kom je als kijker, zeer dicht op de huid van de monniken te zitten en wordt een adembenemende spanning voelbaar…..

Plaats: de grote zaal van De Oever
Datum: woensdag 1 juli 
 
A Royal affair (2012, Oscar en Golden Globe nominatie voor beste buitenlandse film),

weergaloos spel van acteur Mads Mikkelsen en schitterend camerawerk!!!!!): In het jaar 1749 wordt de Engelse prinses Carolina Mathilde op 15 jarige leeftijd uitgehuwlijkt aan de ‘gekke’ Deense koning Christian VII. Hij leed aan schizofrenie. Rond diezelfde tijd werd de Duitse arts Johan Struensee benoemd tot lijfarts van de koning. Alleen hij kan enigszins doordringen tot de geesteszieke koning. Zich bewust van zijn positie grijpt de arts, idealist en vurig aanhanger van de Verlichting, zijn kans om via de labiele koning de ouderwetse wetten van Denemarken te veranderen. Hij introduceert persvrijheid en een verbod op het martelen van ondergeschikten. Wanneer er tussen hem en de jonge koningin een romance ontstaat zet hij daarmee alles op het spel…. Hij leeft zijn droom maar zal daarvoor een dure prijs betalen…….. 

Plaats: Brakenkerkje Obdam
Datum:  woensdag 8 juli 
  
We besluiten wat luchtiger met Music of the heart (1999, 2 Oscarnominaties!!! Muzikaal meesterwerk!)  

 De wereld van Roberta stort in wanneer haar echtgenoot haar verlaat. Na de scheiding van haar man vertrekt Roberta naar een van Amerika's ruigste buurten. East Harlem in New York, en gaat op zoek naar werk. Ze wil iets gaan doen met haar grote passie, de viool en ze biedt haar diensten aan op een school in de wijk en vindt een baan als vioollerares op een naburige lagere school. Eerst staat iedereen sceptisch tegenover haar plannen , maar Roberta geeft vioolles met zoveel passie, dat haar leerlingen spectaculaire vorderingen maken. Als de school na 10 jaar, ondanks het succes, noodgedwongen Roberta's project wegens financiële redenen moet stopzetten, laat Roberta dit niet zomaar gebeuren. Met behulp van haar vrienden en de bewoners van Harlem houdt ze vast aan haar droom…… Met Meryl Streep in de hoofdrol! Dan hoef ik niets meer te zeggen….. 

Plaats: het Abbehuisje
Datum: woensdag 15 juli 
U allen hoop ik te zien bij één of meerdere activiteiten!
                                           Dominee Ds. D. Woudt  pastor Anne-Marie van Straaten 
 

 

Collecte voor de nederlandse missionaris  (juni 2015)

Door duistere redenen, waar ik nu niet verder zal over uitweiden, is de deurcollecte voor de Nederlandse Missionaris nog steeds niet geweest.

Daarom heeft u alsnog op zondag 14 juni de kans om uw bijdrage te geven.

Jos van Straalen

Campagne 2015

Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door geloof en naastenliefde geven zij zekerheden op om het leed van anderen te verzachten. Hierbij hebben zij onze hulp hard nodig. Steun de WNM en doe mee aan de activiteiten die we dit jaar organiseren onder het thema ‘Luisteren met je hart – De taal van de missionaris’.

Luisteren met het hart

‘Luisteren met je hart – De taal van de missionaris’, dat is het thema van de WNM campagne 2015. Hiermee leggen we de aandacht op een van de tijdloze onderliggende kernwaarden van het missiewerk. ‘Luisteren’ met je hart is je openstellen voor het leed en de kracht van anderen. Het is de ‘taal’ die de missionaris spreekt, al honderden jaren lang.

Waar zij ‘luisteren’ met het hart veranderen levens voorgoed, ook die van henzelf. Er ontstaat een gelijkwaardige en respectvolle samenwerking die leidt tot blijvende resultaten. Luisteren met het hart is de sleutel naar missiewerk met tijdloze en grenzeloze relevantie. Draag bij aan deze taal en stel uw hart open tijdens de WNM campagne 2015.  Meer info op www.wnm.nl 

Voor dit doel houden wij zondag 14 juni een deurcollecte.

 

 
Oogstdankdag  (mei 2015)
Nog niet zo lang geleden was het heel gewoon dat elke LTO afdeling een feestelijke oogstdankdag had , waarbij begonnen werd met een dankviering in de kerk.
Toen afdelingen gingen fuseren, werden die dankdagen , behalve in Zwaagdijk-Oost en Stedebroec ,
niet meer gehouden.
De laatste tijd worden we steeds vaker benaderd door agrariërs, die vooral de dankviering in de kerk missen.
Het bestuur van afdeling LTO Noord afd. Westfriesland is op die verzoeken ingegaan en hebben we een gezamenlijke dankviering georganiseerd voor leden en oud-leden van de LTO.
Deze viering is op zaterdag 30 mei om 19.00 uur in de St Victor kerk te Obdam en zal worden voorgegaan door pastor Paul Vlaar. Na de viering is er koffie met wat lekkers in de pastorie.
Achter in de kerk zal een schrift liggen, waar u een gebedsintentie kan schrijven.
Bovendien zouden we het fijn vinden als u iets mee wilt brengen  voor de Voedselbank Westfriesland
Vriendelijke groeten, voorz LTO- Noord afd. Westfriesland Arie Schouten
 

Namens het bisdom Haarlem-Amsterdam,  (mei 2015)

pastoor Gerard Koning van de parochies Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West 
en pastoor Nico Knol van Regio ‘de Waterkant’ mag ik u de volgende mededeling doen. 
Per 1 September zal pastor Fred Deen, wonende in Opmeer en momenteel priester-assistent in regio ‘de Waterkant’, in afwachting van zijn nieuwe benoeming, 
worden benoemd als pastoor voor de geloofsgemeenschappen van Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West. 
Pastor Fred Deen is op 25 Mei 2013 Priester gewijd en werd toen benoemd tot eerst aanspreekbare pastor voor de parochies van Spierdijk en Zuidermeer. 
Hij is een priester met een bijzondere achtergrond. Komende uit de wereld van de accountancy en vader van 2 dochters en 1 zoon is hij na het overlijden 
van zijn vrouw in de kerk werkzaam geworden. Vele jaren heeft als permanent Diaken de geloofsgemeenschappen rondom Opmeer gediend. 
Hopelijk vindt pastor Deen in zijn nieuwe parochies een hartelijk welkom en een grote bereidwilligheid om samen met hem het verhaal van Jezus Christus 
in onze tijd verder te vertellen en te beleven. De parochies van regio ‘De Waterkant’ zijn hem dankbaar voor zijn aandacht en pastorale zorg 
en presenteren hem met groot vertrouwen aan de nieuwe parochies. 
Wanneer de officiële installatie zal plaatsvinden wordt later bekend gemaakt. 
Per dezelfde datum zal de heer Bert Glorie, momenteel Dekenaal Coördinator van het Dekenaat Alkmaar, worden benoemd tot pastoraal werker voor regio ‘de Waterkant’. 
Bert Glorie komt uit Egmond aan den Hoef en is daar woonachtig. Het is de bedoeling dat hij na het vertrek van pastor Paul Vlaar de nieuwe bewoner wordt van de pastorie 
in Obdam om vandaaruit z’n pastorale zorg te bieden aan de parochie Obdam en de nabij gelegen parochies. 
Ook Bert Glorie is een man met een bijzondere achtergrond. Enkele jaren heeft hij lesgegeven op het voortgezet onderwijs en heeft daarna Theologie gestudeerd aan de Katholieke Theologische Universiteit van Amsterdam. Bert is vanaf zijn geboorte blind en heeft bewezen dat dit geen obstakel is om zijn roeping in het pastoraat handen en voeten te geven. Het pastoresteam is al een tijd bekend met Bert omdat hij hun voorzitter is, en het regiobestuur kent Bert zijn kwaliteiten in de opbouw en ondersteuning in onze regionale ontwikkelingen. 
De presentatieviering van Bert als pastor in onze regio wordt later bekend gemaakt. 
Wij wensen zowel Fred Deen als Bert Glorie toe dat zij voelen dat zij welkom zijn in hun parochies om, samen met de talrijke vrijwilligers, te bouwen aan Gods Kerk onder de mensen in Westfriesland
 

 

Campagne 2015  (mei 2015)
Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door geloof en naastenliefde geven zij zekerheden op om het leed van anderen te verzachten. Hierbij hebben zij onze hulp hard nodig. Steun de WNM en doe mee aan de activiteiten die we dit jaar organiseren onder het thema ‘Luisteren met je hart – De taal van de missionaris’.
Luisteren met het hart
‘Luisteren met je hart – De taal van de missionaris’, dat is het thema van de WNM campagne 2015. Hiermee leggen we de aandacht op een van de tijdloze onderliggende kernwaarden van het missiewerk. ‘Luisteren’ met je hart is je openstellen voor het leed en de kracht van anderen. Het is de ‘taal’ die de missionaris spreekt, al honderden jaren lang.
Waar zij ‘luisteren’ met het hart veranderen levens voorgoed, ook die van henzelf. Er ontstaat een gelijkwaardige en respectvolle samenwerking die leidt tot blijvende resultaten. Luisteren met het hart is de sleutel naar missiewerk met tijdloze en grenzeloze relevantie. Draag bij aan deze taal en stel uw hart open tijdens de WNM campagne 2015.  Meer info op www.wnm.nl 
Voor dit doel houden wij zondag 31 mei een deurcollecte.
 

 

 
GA JE MEE……. (mei 2015)
Lourdes of Israël ? U mag kiezen… maar beiden beloven prachtige reizen te worden. 
Van 8 tot en met 13 Oktober naar Lourdes met de VNB (Ver.Nat.Bedevaarten) o.l.v. Yvonne Heddes en mijn persoon. Jaren lang hebben wij ervaring met het begeleiden van Lourdes bedevaarten. Vooral al je nog nooit naar Lourdes bent geweest en best wel nieuwsgierig bent naar die bijzondere plaats, ben je goede handen. 
 
En dan Israël, samen met Ya’acov en Bernardine Nof uit Jeruzalem en ondersteund door Krukzieners Reizen uit Amsterdam organiseer ik een reis van 5 tot en met 12 November. 
Hun kennis en ervaringen met dit soort reizen en de geweldige leiding van mevr. Ayala Zion (Nederlandse) onze gids staan garant voor een goed kennismaking met de cultuur en de bijzondere, heilige plaatsen in dit land. 
 
Meer informatie mail naar pastornico@ziggo.nl
 

 

 
Op de pedalen… (mei 2015)
Nou, op de pedalen, voorlopig niet. Dinsdagmiddag 14 april na afloop van de crematie van moeder Snoek uit Spanbroek vroeg Frans, hij werkt op het crematorium van Schagen, of ik nog even het bloemstuk van de kinderen wilde pakken. Ik was toch op weg naar de aula om m’n boek te pakken. Bloemstuk gepakt, boek mee, richting werkruimte, moest daar linksaf en terwijl ik links af ga voel ik m’n linkerbeen wegschieten onder m’n rechterbeen door en met een enorme dreun kwam ik op de vloer te liggen. Het bloemstuk vloog door de lucht m’n map er achteraan…en daar lag ik. Gelijk het gevoel dat alles draaide, ’t geluid in m’n oren leek wel als door een kussen naar binnen te komen, dof… De mevrouw die beneden in de kelder werkt kwam geschrokken naar boven, ze hoorde een doffe dreun, dat was ik dus.
Uitgegleden over vochtige bloemknoppen die daar lagen…
 
Gerda Bakker; de uitvaartverzorgster hielp me samen met Frans overeind en al snel voelde ik een vlammende pijn in m’n linker-heup, fout dus en de wereld zag er scheef uit. Ineens staat dan je hele leven op z’n kop. Ze hebben me op een bureaustoel gezet, bewegen was zeer pijnlijk. Gerda belde 112: “Ja hallo met Gerda Bakker uitvaart verzorgster, ik moet een ambulance hebben…. op het crematorium in Schagen… de pastoor heeft z’n heup gebroken… waar u moet zijn?.... Achterom, laden en lossen…”  Zo ongeveer was het gesprek, een opeenstapeling van allerlei krankzinnige toestanden…
En zo verliet ik als eerst in de geschiedenis van het crematorium in Schagen, horizontaal, levend hun bedrijf.
Naar Alkmaar, het ziekenhuis waarin ik me anderhalve maand geleden had moeten laten inschrijven i.v.m. een verstandskies die eruit moest. Wat een belevenis zeg, zo’n ambulance rit. De ambulancier die naast me zat vertelde me z’n verhaal, ‘ja, ik ben ook katholiek maar…’  Toen we aankwamen en de chauffeur me vroeg of ik enigszins was bijgekomen grapte ik dat ik de hele weg had liggen werken. 
En dan ga je de malle molen in, foto’s maken, bloedprikken, arts 1, 2, 3… en de conclusie: de hals van de heup-kop was gebroken. Dus opname. Helaas konden ze die avond niet meer opereren, dus zou ik de dag daarna – op m’n verjaardag – een mooie dynamische heupschroef krijgen. Geen prothese want daarvoor ben ik nog te jong!
Nu ik dit schrijf ben ik ruim 14 dagen verder. De zwellingen in het been zijn weg, bewegen gaat wat makkelijker. Het is nu de 3e week van de 6 weken op twee krukken, als u dit leest ben ik weer wat verder opgeschoten. Op 28 mei mag ik voor controle, hopelijk zit alles goed en mag ik met 1 kruk verder, dan kan ik ook weer wat werk op me nemen. 
Een periode van geduld beoefenen, mens wat is dat lastig als je het temperament van een Knol hebt. Een periode ook van veel leren over je lijf en jezelf, een periode van heel veel lieve kaarten, bloemen, grote fruitmanden, mails, ‘appies’ en berichten op Facebook. Een periode vooral waarin onze regio structuur en alle mensen die daartoe behoren hebben laten zien dat zij een levende kerk zijn die zichzelf kan bedruipen en het verhaal door laat gaan. 
Ik ben trots op jullie allemaal… en dankbaar voor zoveel goedheid. 
pastor Nico.
 
ps. als ik straks weer op de pastorie ben, kan ik niet zo snel de trap afdalen, heb dus geduld wanneer je aan de deur staat. 
 

 

 
Ga mee op reis in het Land van Geloven  (mei 2015)
 
Met ingang van oktober 2015 wordt opnieuw de cursus “Op reis in het Land van Geloven” aangeboden. Dit keer in Schoorl. 
Op reis gaan betekent: wég van het vertrouwde, avontuur, je nieuwsgierigheid volgen, nieuwe geuren, kleuren en landschappen leren kennen. 
We nodigen je uit dit te gaan meemaken op een reis door het Land van Geloven, met verrassende bestemmingen als: het plein van de ontmoetingen, de vallei van de verhalen en de krochten van het zoeken naar waarheid.
De reis geeft je de mogelijkheid naar verhalen te luisteren, kerken en kloosters te bezoeken, schatten van de traditie te bewonderen. Maar dit land stelt je ook voor vragen over jezelf:
 
Welke vragen leven er in jou?
Wie hebben mede richting aan jouw leven gegeven?
Wat is voor jou een heilige plaats?
Hoe maak jij verbinding met een diepere laag van het leven?
Welke grondwoorden dragen jouw leven?
 
Vragen waarmee je in het leven van alledag meestal niet geconfronteerd wordt, maar waar je op deze reis tijd en ruimte én gesprekspartners voor hebt.
De reis in het Land van Geloven is een groepsreis (max. 12 pers.) van oktober 2015 – juni 2016. De deelnemers gaan samen op verkenning en wisselen ervaringen en bevindingen uit. Er is ruimte voor verschillende opvattingen en ieders persoonlijke, soms heel eigen weg. De cursusgroep komt wekelijks een avond bijeen; in het totaal 27 keer. De schoolvakanties zijn vrij geroosterd. Daarnaast zijn er drie bijzondere excursiedagen.Werkwijze
Aan de hand van zeven bestemmingen worden bronnen van inspiratie, traditie en actueel geloven verkend. In elke etappe van de reis vinden onderzoekjes en verdieping plaats en staan we stil bij persoonlijke ervaringen. 
Elke bestemming begint met een panorama, waarin met filmbeelden de verschillende elementen worden opgeroepen die in deze bestemming aan de orde komen. Naar aanleiding daarvan gaan we op verkenning, aan de hand van verschillende soorten opdrachten en oefeningen. 
Een bezoek aan een bestemming wordt altijd afgerond op een pleisterplaats: een werkvorm waarin teruggekeken wordt en ieder nagaat wat hij of zij van deze bestemming meeneemt. Verder worden door het jaar enkele excursiedagen ingepland.
De opdrachten veronderstellen een actieve en nieuwsgierige houding. Voor de bijeenkomsten is bijna altijd een voorbereiding nodig van gemiddeld ongeveer een uur. Ook het bijhouden van de inzichten die je opdoet vraagt aandacht.
Het cursusboek biedt het kader, het echte avontuur gebeurt in de ontmoeting en uitwisseling met reisgenoten in de groep, aan de hand van de opdrachten, beeldmateriaal en prikkelende werkvormen. Er is een wisselwerking tussen het verkennen en onderzoeken van de geloofstraditie en het luisteren naar je eigen levensgeschiedenis. Een belangrijk uitgangspunt van de cursus is dat de deelnemers bereid zijn om elkaar hierbij in vertrouwen te nemen en met respect te bevragen. De begeleiders zien hierop toe.
Voor meer info: www.landvangeloven.nl of meld je aan voor de informatie-avond dinsdag 26 juni a.s. 19.30 uur in de Joannes de Doperkerk, 
Heereweg 171, 1871 EE Schoorl.
Als je vragen hebt, of je wilt je aanmelden voor de cursus, dan kun je contact opnemen met de begeleider van de cursus: Karin Blaauw, karinblaauw@hetnet.nl .
Hou zaterdag 26 september 2015 alvast vrij in je agenda! 
Dan is de bijzondere startdag van deze cursus en die wil je écht niet missen! Met ingang van oktober 2015 tot juni 2016 wordt (bij voldoende deelname) de cursus elke dinsdagavond gegeven in de Joannes de Doperkerk in Schoorl (behalve in de schoolvakanties).
 

 

 
Vormselviering ‘Vliegen op volle kracht’.  (mei 2015)
Afgelopen zaterdag werden er in onze kerk 13 kinderen gevormd door mgr. Van Burgsteden. De werkgroep had er ook dit jaar weer veel werk van gemaakt. Samen met onze pastor Anne-Marie van Straaten, Silvia Kenter uit de Zuidermeer en Jacqueline van Kampen hadden zij een goed programma samengesteld voor de kinderen. De kerk was mooi versierd met tekeningen en symbolen. Na een rondgang door de kerk met de kinderen kon de viering beginnen. Mgr. Van Burgsteden had een goede stem dus zijn betoog kwam goed over. Samen met de kinderen en enkele ouders werd de vormselviering tot een goed einde gebracht. 
Na afloop werden de vrijwilligers Silvia Kenter, die na 4x aan het vormselproject had meegedaan het stokje aan iemand anders in de Zuidermeer gaat overgeven, Jacqueline van Kampen en Corinna Snoek bedankt namens de ouders door Jeroen Knijn en Thomas Laan namens de parochies Spierdijk en Zuidermeer.
 
 
‘Wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst’. (mei 2015)
Maandag 4 mei herdenking op ons kerkplein.
De tekst die hierboven staat is het thema voor de 4 mei herdenkingen in het land.
Ook op ons kerkplein besteden wij dit jaar aandacht aan de 4 mei herdenking bij het oorlogsmonument . Wij beginnen de herdenking met een optreden van fanfarekorps Accordando om 19.30uur. Hierna komen een aantal sprekers aan het woord o.a Burgemeester Rob Posthumus van Koggenland, pastor Anne-Marie van Straaten en Thomas Laan namens de parochies van Spierdijk-Zuidermeer. Tussendoor zal fanfare Accordando enkele stukken spelen. Om 19.55 zal de Last Post gespeeld worden waarna er 2 minuten stilte in acht genomen zal worden.
Wij, als comité, weten dat er in het weekend kermis is in Spierdijk, maar wij verwachten van de inwoners en de eventuele kermisgangers dat zij hun verantwoording nemen. De muziek in de cafés zal rondom 20.00uur op een zeer laag niveau staan.
Om blijk te geven van uw medeleven vragen wij om de nederlandse vlag halfstok te hangen.
 

 

Oogstdankdag (mei 2015

Nog niet zo lang geleden was het heel gewoon dat elke LTO afdeling een feestelijke oogstdankdag had , waarbij begonnen werd met een dankviering in de kerk.

Toen afdelingen gingen fuseren, werden die dankdagen , behalve in Zwaagdijk-Oost en Stedebroec ,

niet meer gehouden.

De laatste tijd worden we steeds vaker benaderd door agrariërs, die vooral de dankviering in de kerk missen.

Het bestuur van afdeling LTO Noord afd. Westfriesland is op die verzoeken ingegaan en hebben we een gezamenlijke dankviering georganiseerd voor leden en oud-leden van de LTO.

Deze viering is op zaterdag 30 mei om 19.00 uur in de St Victor kerk te Obdam en zal worden voorgegaan door pastor Paul Vlaar. Na de viering is er koffie met wat lekkers in de pastorie.

Achter in de kerk zal een schrift liggen, waar u een gebedsintentie kan schrijven.

Bovendien zouden we het fijn vinden als u iets mee wilt brengen  voor de Voedselbank Westfriesland

Vriendelijke groeten, voorz LTO- Noord afd. Westfriesland Arie Schouten

 

Ps Wilt u zich svp aanmelden ivm de catering. ap.schouten@quicknet.nl of 0229-572456

 

PINKSTERPELGRIMAGE 2015  THEMA: ‘Kunst die je raakt …’ (mei 2015)

Van maandag 18 mei tot Pinksteravond 23 mei trekken we hopelijk met mooi lenteweer voor de 12e keer van de ene naar de andere kerk door ons prachtige Westfriese landschap. In de verschillende kerken is telkens een korte viering rond een kunstwerk dat raakt of een inspirerende vorm van kunst. Religie vindt zijn oorsprong in verwondering. Mensen kunnen zich verwonderen over de schoonheid van schepping en natuur, over de creativiteit en de goedheid van mensen. Het Goddelijke kan zich openbaren in het Goede, het Ware en het Schone. Deze Pinksterpelgrimage willen we ons laten raken door het Schone. Kunst in een kerkgebouw als vindplaats van nieuwe vormen van spiritualiteit, een nieuwe Pinksterervaring, waar velen naar op zoek zijn!

Elke viering begint om 19.00 u

maandag 18 mei Protestantse kerk in Aartswoud

dinsdag 19 mei St. Jans Geboorte in Hoogwoud

woensdag 20 mei                Protestantse kerk in Sijbekarspel

donderdag 21 mei O.L.V. van Lourdeskapel in Zuidermeer 

vrijdag 22 mei Protestantse kerk in Hensbroek

zaterdag 23 mei Slotviering in de St. Bonifatiuskerk  in Spanbroek 

Werkgroep Pinksterpelgrimage

 

 

Op reis door het land van geloven (mei 2015)
 
De reis in het Land van Geloven is een groepsreis (max. 12 pers.) van oktober 2015 – juni 2016. De deelnemers gaan samen op verkenning en wisselen ervaringen en bevindingen uit. Er is ruimte voor verschillende opvattingen en ieders persoonlijke, soms heel eigen weg. De cursusgroep komt wekelijks een avond bijeen; in het totaal 27 keer. De schoolvakanties zijn vrij geroosterd. Daarnaast zijn er drie bijzondere excursiedagen. 
 
Werkwijze;
Aan de hand van zeven bestemmingen worden bronnen van inspiratie, traditie en actueel geloven verkend. In elke etappe van de reis vinden onderzoekjes en verdieping plaats en staan we stil bij persoonlijke ervaringen. 
 
Elke bestemming begint met een panorama, waarin met filmbeelden de verschillende elementen worden opgeroepen die in deze bestemming aan de orde komen. Naar aanleiding daarvan gaan we op verkenning, aan de hand van verschillende soorten opdrachten en oefeningen. 
Een bezoek aan een bestemming wordt altijd afgerond op een pleisterplaats: een werkvorm waarin teruggekeken wordt en ieder nagaat wat hij of zij van deze bestemming meeneemt. Verder worden door het jaar enkele excursiedagen ingepland.
De opdrachten veronderstellen een actieve en nieuwsgierige houding. Voor de bijeenkomsten is bijna altijd een voorbereiding nodig van gemiddeld ongeveer een uur. Ook het bijhouden van de inzichten die je opdoet vraagt aandacht.
Het cursusboek biedt het kader, het echte avontuur gebeurt in de ontmoeting en uitwisseling met reisgenoten in de groep, aan de hand van de opdrachten, beeldmateriaal en prikkelende werkvormen. Er is een wisselwerking tussen het verkennen en onderzoeken van de geloofstraditie en het luisteren naar je eigen levensgeschiedenis. Een belangrijk uitgangspunt van de cursus is dat de deelnemers bereid zijn om elkaar hierbij in vertrouwen te nemen en met respect te bevragen. De begeleiders zien hierop toe.
 
Voor meer info: www.landvangeloven.nl of meld je aan voor de informatie-avond dinsdag 26 juni a.s. 19.30 uur in de Joannes de Doperkerk, 
Heereweg 171, 1871 EE Schoorl.
Als je vragen hebt, of je wilt je aanmelden voor de cursus, dan kun je contact opnemen met de begeleider van de cursus: Karin Blaauw, karinblaauw@hetnet.nl .
Hou zaterdag 26 september 2015 alvast vrij in je agenda! 
Dan is de bijzondere startdag van deze cursus en die wil je écht niet missen! Met ingang van oktober 2015 tot juni 2016 wordt (bij voldoende deelname) de cursus elke dinsdagavond gegeven in de Joannes de Doperkerk in Schoorl (behalve in de schoolvakanties).
 

 

Het Triduüm in Wognum 2015  (mei 2015)
Op dinsdagavond 7 april 2015 was het weer zover. 
De ene na de andere auto reed af en aan bij de Hieronymuskerk in Wognum. Een indrukwekkende groep van vrijwilligers brachten stoelen, bedden, matrassen, rolstoelen, grote stapels kussens, kussenslopen, beddengoed, gordijnen, kopjes, glazen, pannen, potten, koffiezetapparaten, boekjes, schoonmaakmiddelen en nog veel meer  spullen. Alles kreeg weer een plaats in deze kerk. Er werd geveegd, gestoft en gesopt. Binnen twee uur werd de kerk omgetoverd tot een keurig verzorgde ontmoetingsruimte voor ruim 200 gasten. In Wognum en in de omliggende dorpen, maar ook in de Wieringermeer en op Wieringen werden de gastenlijsten klaargemaakt en mensen benaderd om voor hen het vervoer te verzorgen. Door allerlei zangkoren werd druk gerepeteerd. Dit alles omdat het jaarlijkse Triduüm in Wognum er weer aan zat te komen.  Ieder jaar wordt een week na Pasen het Triduüm in Wognum gehouden, dankzij de inzet van deze vele vrijwilligers onder de bezielende leiding van Ans Ursem en Tiny Hetsen, samen met Corrie, Anneke en Margret. Mensen van het eerste uur die al maanden van te voren bezig zijn om een mooi programma samen te stellen en het overzicht weten te houden over deze bijzondere organisatie.
 
Dit jaar werd het Triduüm voor de 44e keer gehouden. 
De deelname was dit jaar iets minder dan de vorige keer. Door ziekte of anderszins waren mensen verhinderd. Toch zorgde de opkomst weer voor een volledig gevulde kerk. Het zijn dagen van ontmoeting en van bezinning maar zeker ook van ontspanning. Voor degenen die zich een poosje willen afzonderen is een ruimte in de kapel gecreëerd waar men even kan rusten of waar men de stilte kan opzoeken. De inzet van ieder is groot om elkaar te bemoedigen door gebed, door muziek en zang en goede zorg voor elkaar.
 
 
Vrijdag 10 april.
Het thema tijdens de Eucharistieviering op de eerste dag was: ‘Jezus en Zijn Moeder’. Celebrant was dhr. Jan Vriend, opgegroeid op de Grote Zomerdijk, momenteel pastoor van Laren en vicaris van onze bisschop. Concelebrant was onze gastheer Gerard Koning, pastoor van Wognum. Bijgestaan door emeritus pastoor Jan Suidgeest, de pastores Jan van Dril, Fred Deen, Paul Vlaar, Jan Verbruggen, mw. Anne-Marie van Straaten en mw. Tineke de Boer. De muziek en zang werd keurig verzorgd door het parochieel gemengd koor van Wognum onder leiding van mw. Astrid Luiken. 
Tijdens deze viering was Maria het middelpunt. Pastoor Vriend vertelde wat voor een bijzondere rol zij heeft gespeeld tijdens het lijden van Jezus en de dagen erna. Zij baarde niet alleen Jezus maar gaf ook Zijn liefde door aan Zijn leerlingen. Tot op de dag van vandaag vinden veel mensen troost bij haar. Pastoor Vriend beëindigde zijn overweging met een verhaal over de muur in Israël, die door onze Paus werd bezocht. Deze muur is gebouwd door haat en staat volgeschreven met hatelijke teksten. Tussen al deze teksten staat een afbeelding met drie olijfbomen. Zij symboliseren het geloof, de hoop en de liefde. Pastoor Vriend vroeg dáárop als christenen te blijven vertrouwen. Door haat worden muren gebouwd; door liefde kunnen zij weer worden afgebroken. 
Daarna werd bij alle deelnemers door de negen pastores de ziekenzegen toegediend. Een gebaar van liefde en troost waarbij de pastor de handen oplegt, eventueel een klein gebed uitspreekt en werd er gebeden voor persoonlijke intenties.
 
Na de lunchpauze werd de middag verzorgd door ‘Amuze’: Marianne Koelemeijer, Miranda Dekker en Peter Molenaar zorgden voor een ontspannen sfeer met kleine sketches en bekende liedjes die enthousiast werden meegezongen. Het muzikale trio had deze middag goed voorbereid. Het was een plezier om naar hen te luisteren. Het voorjaarszonnetje pikte door de ramen en terwijl binnen uit volle borst het Westfriese lied werd gezongen reden buiten pastoor Vriend en zijn broer met paard en wagen een rondje door dit schone land.
 
 
Zaterdag 11 april.
Ruim voor tijd kwamen de eerste gasten al weer aan en werden zij naar hun plaatsen begeleid. De chauffeurs reden af en aan, begeleid door de heren die deze dagen het verkeer in de gaten hielden. In het parochie-zaaltje werden vele broodjes gesmeerd en alles werd weer schoon en netjes gemaakt voor de tweede en laatste dag van het Triduüm. In het verleden waren het altijd drie dagen, maar de ervaring van vorig jaar waarbij het Triduüm twee dagen duurde vanwege de viering van Koningsdag en de positieve reacties daarna, heeft het bestuur doen besluiten het Triduüm voortaan twee dagen te houden. 
 
De Eucharistieviering begon om 10.00 uur, voorgegaan door de pastores Vriend en Koning. Ditmaal begeleid door het Sylvidakoor uit Wognum onder leiding van mw. Margreet Drijver. Wat voelden we ons toch rijk met deze prachtige Wognumse koren. Het thema van vandaag: ‘Thomas ontmoet de Verrezen Heer’, bracht pastoor Vriend in zijn overweging naar meerdere verhalen. Eén daarvan was zijn ervaring na de renovatie van zijn parochiekerk in Laren. Daar ging heel wat aan vooraf. Nadat de Kerk klaar was legde men de laatste hand aan het opknappen van de omliggende tuin en stootte een kleine graafmachine op een voorwerp. Dit voorwerp had pastoor Vriend bij zich en liet het aan ieder zien. Het was een corpus van Jezus zonder armen en benen, gemaakt van brons. Zwaar beschadigd stak dit toen uit boven de grond. Alsof dit voorwerp wilde zeggen: ‘Het huis is nu wel klaar, maar het echte werk moet nu nog gaan beginnen; het moet nog armen en benen krijgen’. Wij kunnen daar samen vorm aan geven, zo vertelde pastoor Vriend en tenslotte vertelde hij nog een verhaal over twee zeer zieke mensen. Beide hadden de dood voor ogen. Door hun ziekte troffen zij elkaar en ontstond er een hechte vriendschap. Zij hadden zorg voor elkaar onder hele moeilijke omstandigheden. Pastoor Vriend eindigde met: ‘Daar waar wordt geleden en mensen elkaar bij de hand houden, daar zijn de olijfbomen, daar is Golgota, daar is God’. 
Tijdens de lunchpauze gaf het Sylvidakoor nog een klein concert en daarna volgde het Sluitingslof met medewerking van het Mannenkoor uit Nibbixwoud en het kinderkoor Zingsalabim uit Wognum. Deze combinatie was indrukwekkend. Tijdens het Sluitingslof werd het Allerheiligste uitgesteld en werd er een bloemenhulde gebracht aan Maria. Wij zagen mensen die geroerd waren tijdens deze bijeenkomst. De rites en de liederen die werden gezongen haalden herinneringen naar boven. De meeste deelnemers aan het Triduüm zijn van hoge leeftijd. Maar zij zijn ook jong geweest. De geloofsbeleving wordt van huis uit meegegeven of krijgt door een levenservaring een diepere betekenis. Daarin speelt leeftijd niet altijd een rol. Door de kinderen werd met grote ogen gekeken naar de mannen uit Nibbixwoud, die zeer muzikaal het ‘Magnificat’ zongen en wie was er niet onder de indruk toen deze jonge mensjes het ‘Ave Maria’ zongen. Wat jong en oud aan elkaar kunnen geven liet zich hier zien. Om deze waardevolle dagen mee te kunnen maken hoeft men niet perse ziek te zijn of van een gerespecteerde leeftijd. Het Triduüm zet de deuren open voor iedereen. 
 
Ter afsluiting dankte mw. Stam namens de deelnemers. Het laatste woord was voor de 44e keer aan mw. Ans Ursem die een speciaal woord van dank toesprak aan pastoor Koning, die al zoveel jaren de deuren voor ons heeft opengehouden. Wij zijn dankbaar dat wij dit deurtje als vrijwilligers hebben gevonden.
 
Marian van Diepen en Truus van Campen
Middenmeer, 12 april 2015  
 
Foto’s van het Triduüm 2015 zijn te zien op www.rkwieringermeer.nl 
 
Top